fbpx

SYSTEMY RAION

SYSTEM MES

System MES (ang. Manufacturing Execution System) jest rozbudowanym i zaawansowanym narzędziem informatycznym przeznaczonym do zarządzania produkcją. Jego celem jest śledzenie produkcji w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie MES wspiera również realizację produkcji oraz wykrywanie przestojów.

System zarządzania produkcją wspiera i znacząco skraca czas jaki przeznaczany na realizację każdego z procesów. System MES umożliwia:

SYSTEMY RAION

SYSTEM MES

System MES jest rozbudowanym i zaawansowanym narzędziem informatycznym przeznaczonym dla firm. Jego celem jest zagregowanie procesów istniejących
w przedsiębiorstwie, mających bezpośredni wpływ na produkcję.

Dzięki takiemu podejściu do wdrożenia aplikacji skraca się czas przeznaczany na realizację każdego z tych procesów. System MES umożliwia:

ZAUFALI NAM

KORZYŚCI
Z WDROŻENIA
SYSTEMU RAION
MES W TWOJEJ
FIRMIE

Korzyści systemu MES

Zauważalna redukcja kosztów

Zmniejszenie ilości nieprawidłowości oraz lepsze wykorzystanie czasu pracy pracowników oraz maszyn skutecznie przyczynia się do redukcji kosztów.

Skalowalność systemu

System MES jest w pełni skalowalny dzięki modułowej budowie. W dowolnym momencie może zostać uruchomiona dodatkowa funkcjonalność w systemie lub podłączona dodatkowa maszyna.

Efektywne zarządzanie czasem

Monitoring czasu pracy maszyn w czasie rzeczywistym w zestawieniu z mierzeniem czasu przestojów pozwala na optymalizację trybu pracy maszyny oraz skuteczne wykrywanie przestojów.

Wzrost wskaźnika OEE

System zarządzania produkcją umożliwia zapobieganie awariom i przestojom w pracy maszyny, co pozytywnie wpływa na wzrost wskaźników produkcyjnych, w tym wskaźnika OEE, który jest jednym z najważniejszych KPI.

Kompleksowa realizacja produkcji

Najważniejsze informacje w systemie są widoczne na dowolnym urządzeniu z dostępem do przeglądarki internetowej oraz połączonym z siecią przemysłową zakładu produkcyjnego.

Eliminacja ryzyka błędu

System realizacji produkcji wspiera operatorów na stanowiskach produkcyjnych, poprzez autouzupełnianie formularzy oraz kilkustopniową weryfikację dokumentów.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU RAION
MES W TWOJEJ
FIRMIE

Zauważalna redukcja kosztów

Zmniejszenie ilości nieprawidłowości oraz lepsze wykorzystanie czasu pracy pracowników oraz maszyn skutecznie przyczynia się do redukcji kosztów.

Skalowalność systemu

System jest w pełni skalowalny dzięki modułowej budowie. W dowolnym momencie może zostać uruchomiona dodatkowa funkcjonalność w systemie lub podłączona dodatkowa maszyna.

Efektywne zarządzanie czasem

Monitoring czasu pracy maszyn, w zestawieniu z mierzeniem czasu przestojów pozwala na optymalizację tryby pracy maszyny oraz eliminację marnotrawstw.

Wzrost wskaźnika OEE

Zapobieganie awariom i przestojom w pracy maszyny pozytywnie wpływa na wzrost wskaźników produkcyjnych, w tym wskaźnika OEE, który jest jednym z najważniejszych KPI.

Kompleksowa informacja
o produkcji

Najważniejsze informacje w systemie są widoczne na dowolnym urządzeniu z dostępem do przeglądarki internetowej oraz połączonym z siecią przemysłową zakładu produkcyjnego.

Eliminacja ryzyka błędu

System wspiera operatorów na stanowiskach produkcyjnych, poprzez autouzupełnianie formularzy oraz kilkustopniową weryfikację dokumentów.

 

CASE STUDY

BRANŻA KOSMETYCZNA

Wdrożenie systemu MES w procesie produkcji kosmetyków.

BRANŻA KOSMETYCZNA

Wdrożenie systemu klasy MES w produkcji kosmetyków samochodowych.

BRANŻA SPOŻYWCZA

Wdrożenie systemu MES w procesie konfekcji herbaty.

BRANŻA KOSMETYCZNA

Wdrożenie systemu MES w obszarze produkcji kosmetyków.

BRANŻA KOSMETYCZNA

Wdrożenie systemu klasy MES w produkcji kosmetyków samochodowych.

BRANŻA SPOŻYWCZA

Wdrożenie Manufacturing Execution System w procesie konfekcji herbaty.

MODUŁY
SYSTEMU MES

Moduł Aplikacja serwerowa MES

Informacje bezpośrednio z maszyn

Moduł umożliwia rejestrowanie stanu linii produkcyjnych oraz maszyn wchodzących w skład systemu w czasie rzeczywistym. Dzięki modułowi możliwe jest gromadzenie danych bezpośrednio z maszyn, w tym pełna historia zdarzeń produkcyjnych (przestoje, awarie, błędy). Ponadto systemy klasy MES pozwalają na śledzenie produkcji, w tym pomiar czasu pracy, przekazywanie bieżącej informacji na temat stanu maszyny oraz przypisywanie do działań na linii / maszynie produkcyjnej osób odpowiedzialnych za produkcję.

Poziomy uprawnień

System zarządzania produkcją umożliwia automatyczne przypisanie widoku panelu operatora do każdego użytkownika. Funkcjonalności dostępne z panelu determinowane są przez nadane uprawnienia oraz dostępy do maszyn, które są zgodne z kompetencjami posiadanymi przez operatora lub mistrza zmiany.

Customizacja interfejsów aplikacji

Przejrzyste i intuicyjne ekrany, przygotowywane indywidualnie dla danej realizacji. Każdorazowo są customizowane w taki sposób, aby jak najlepiej dopasować się do specyfiki pracy i technologii w danym zakładzie. Wszystkie działania podejmowane przez operatora są zapisywane w systemie MES. Oprogramowanie MES, dzięki skomunikowaniu z maszynami produkcyjnymi, automatycznie rejestruje postępy prac oraz wszelkie inne istotne zdarzenia (przestoje, awarie i zakłócenia). System realizacji produkcji posiada przejrzysty panel, dzięki któremu użytkownik może na bieżąco śledzić produkcję uzyskując w ten sposób pełen raport z wykonanej i trwającej produkcji. 

SYSTEM MES
SCHEMAT DZIAŁANIA

Krok 1

Logowanie do systemu

Pracownik, przychodząc do pracy, loguje się MES za pomocą karty RFID. Automatycznie zostaje mu przypisane zlecenie produkcyjne, pobrane z systemu ERP. Na ekranie wyświetlone są wszystkie niezbędne informacje dotyczące produkcji.

Krok 2

Monitoring pracy maszyn

System realizacji produkcji stale monitoruje pracę maszyn. Bieżące informacje o produkcji wyświetlane są na monitorach. Pracownik przy użyciu kasety ANDON zgłasza problemy, które sygnalizowane są za pomocą kolumny świetlnej oraz na ekranach produkcyjnych. System MES pozwala na automatyczne wykrywanie przestojów.

Krok 3

Archiwizacja danych

Wszystkie dane dotyczące wykonanej pracy są archiwizowane, a następnie przesyłane z MES do systemu ERP. Umożliwia to generowanie automatycznych raportów (zawierających współczynniki produkcyjne OEE/KPI, wydajność, informacje o przestojach itd.) oraz ich wydruk bezpośrednio z urządzenia.

Moduł Monitoring Maszyn OEE / KPI

Monitoring kluczowych wskaźników

Informacje pobierane i przetwarzane w systemie umożliwiają precyzyjne wyznaczenie współczynnika OEE (Overall Equipment Effectiveness) oraz innych ważnych KPI (Key Performance Indicators) mierzonych w zakładzie produkcyjnym.

Wiarygodność wskaźników

Przetwarzanie automatycznie pobieranych z procesu produkcyjnego sygnałów na temat aktualnego stanu maszyn, wydajności ich pracy, przyczyn przestojów lub mikroprzestojów, wpływa na wiarygodność wyznaczania OEE oraz innych KPI i stanowi podstawę działania systemu zarządzania produkcją.

Dzięki temu staje się możliwe monitorowanie efektywności sprzętu i procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym oraz ich raportowanie za dowolny okres oraz w dowolnym kontekście (np. linia, maszyna, produkt, zmiana, pracownik).

Wizualizacja informacji

Dzięki modułowi, system realizacji produkcji automatycznie i za pomocą wypracowanych na etapie wdrożenia ustaleń, śledzi wszelkie wskaźniki związane z produkcją. Prezentacja danych może odbywać się za pomocą wizualizacji wyświetlanych na dużych ekranach rozmieszczonych na obszarze produkcji, jaki i w postaci raportów w formacie PDF lub xls. generowanych z poziomu aplikacji.

Moduł Andon

Wykrywanie przestojów

Andon to kluczowa funkcjonalność oprogramowania MES. Jest to moduł przeznaczony do usprawniania procesu produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju / zakłócenia. Każde zgłoszenie może być przyporządkowane do odpowiedniej grupy i kategorii (brak materiału, problemy logistyczne, wady wyrobu, awaria maszyny lub sprzętu, itd.) oraz opatrzone komentarzem. System zarządzania produkcją rejestruje miejsce powstania zakłócenia, czas, długość, stanowisko produkcyjne oraz operatora zgłaszającego problem.

Schemat działania

Krok 1

Zgłoszenie problemu

Wykrywanie przestojów  przez MES może odbywać się poprzez czujniki, na podstawie danych pobieranych z maszyny lub może być zgłaszane ręcznie przez operatora.
W tym celu operator może wykorzystać przycisk zainstalowany na maszynie / stanowisku roboczym lub dotykowy panel operatorski.

Krok 2

Powiadomienie służb

Zgłoszona awaria jest widoczna na monitorach wizualizacyjnych systemu MES oraz sygnalizowana jest przez kolumnę świetlną / sygnalizator dźwiękowy. Powiadomienie o wystąpieniu zakłócenia jest automatycznie generowane przez system i kierowane do odpowiednich osób, z rozróżnieniem na typ problemu (służby UTR, lider / mistrz produkcji, technolog, kontrola jakości).

Krok 3

Rozwiązanie problemu

Dzięki możliwości eskalowania powstających problemów wszystkie informacje związane z produkcją mogą być w odpowiednim czasie przekazywane do osób znajdujących się wyżej w hierarchii zatrudnienia. Takie podejście do występujących wezwań / Andonów niweluje problem z brakiem podjęcia lub zaniechania występującego zgłoszenia.

Krok 4

Uzupełnienie przyczyny
i wznowienie produkcji

Na podstawie zgromadzonych przez system informacji użytkownicy systemu MES są w stanie w łatwy i prosty sposób generować na bieżąco raporty. Raporty te w zrozumiałej formie informują użytkownika o postępie lub zakończeniu prac związanych z zaistniałą sytuacją.

Moduł BOM

Rejestracja i zarządzanie przepływem materiałów

Systemy MES to nie tylko narzędzia umożliwiające śledzenie produkcji, ale też kompleksowe rozwiązania do zarządzania procesami wytworzenia. Nasze rozwiązanie posiada moduły m.in. do tworzenia oraz zarządzania listami materiałowymi (BOM) automatyzujące rejestrację produkcji oraz zarządzanie przepływem materiałów wykorzystywanych w operacjach i zleceniach.

Moduł Traceability

Rejestracja operatorów i maszyn

System MES wykorzystuje system logowania na maszynę w celu łączenia operatorów i maszyn oraz archiwizacji tych informacji wraz z dokładanymi godzinami i dniami pracy.

Rejestracja narzędzi i materiałów

Moduł BOM umożliwia pobieranie konkretnych materiałów i przypisywanie ich do zleceń produkcyjnych. Analogicznie sytuacja dzieje się z narzędziami i oprzyrządowaniem wykorzystywanym w procesie produkcji. 

Korzyści

 • Szybsze ustalenie etapu procesu produkcyjnego odpowiedzialnego za niską jakość produktu lub wadę.
 • Wyeliminowanie pomyłek przy pobieraniu materiałów i surowców do procesu.
 • Precyzyjne określenie wielkości partii potencjalnie wadliwego wyrobu.
 • Oszczędność czasu operatorów i zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu przez operatorów.
 • Optymalizacja cyklu życia wyrobu.
 • Wdrożenie działań prewencyjnych w celu wyeliminowania błędów produkcyjnych.
 • Kompleksowe zarządzanie produkcją.

QMS - moduł kontrola jakości (advanced)

Automatyzacja procesów jakościowych

Systemy MES posiadają część funkcjonalności systemu zarządzania jakością. Elektroniczne karty zniszczeń oraz karty kontroli jakości wewnątrzprocesowej umożliwiają ewidencję zdarzeń oraz jakości wyrobów przez operatorów wprost do systemu. Automatyzacja wprowadzanych danych (komórka produkcyjna, maszyna, operator, wyrób, operacja, zlecenia) przyspiesza pracę oraz redukuje możliwość popełnienia błędu. System potrafi również wymuszać przeprowadzenie okresowej kontroli jakości produkowanego wyrobu.

QMS - kontrola wewnątrzprocesowa (basic)

Inspekcja stanowiska przed rozpoczęciem produkcji

Moduł inspekcji stanowiskowej obejmuje sprawdzenie przez operatora uprzednio zdefiniowanych parametrów. Użytkownik systemu ma możliwość dowolnie skonfigurować pola w formularzu. Przykładowo może to być pomiar temperatury, wilgotności, weryfikacja kompletności narzędzi, kontrola surowców na wejściu do procesu lub sprawdzenie bezpieczeństwa pracy na stanowisku. System może wymagać uzupełnienia danych przez operatora przed rozpoczęciem procesu produkcji i nie pozwoli na uruchomienie zlecenia bez uprzedniego wypełnienia formularza. Dzięki temu Klient uzyskuje pełną weryfikację i archiwizację dodatkowych parametrów produkcyjnych niezwiązanych z maszynami.

Moduł Zniszczenia i Rework

Raportowanie odrzutu oraz reworku

Informacja na temat sztuk utraconych podczas produkcji może pochodzić bezpośrednio z maszyny (poprzez generowanie automatycznych raportów) lub być raportowana ręcznie przez Operatora na stanowisku produkcyjnym. Każda sztuka oznaczona jako NOK może zostać skategoryzowana na dokładną przyczynę powstania odrzutu. 

W przypadku reworku system MES monitoruje na jakim etapie procesu produkcyjnego powstały takie sztuki oraz odpowiednio obniża wskaźniki jakościowe maszyny produkcyjnej lub sekcji linii produkcyjnej.

Moduł Integracje z zew. systemami

ERP / APS

System MES ma możliwość integracji jedno- lub dwukierunkowej z dowolnym systemem klasy ERP / APS w zakresie użytkowników, zleceń produkcyjnych, czasów produkcyjnych, BOMu, materiałów, surowców oraz rozliczania kart pracy. Realizowaliśmy integracje z takimi systemami jak: SAP, Impuls, Enova, Comarch, Subiekt, Symfonia, iScala, IFS i wieloma innymi. 

RCP

W przypadku, gdy Klient wykorzystuje system klasy RCP do zarządzania czasem pracy pracowników, istnieje możliwość integracji obu rozwiązań i przekazywania informacji dotyczących np. różnic pomiędzy czasem wejścia na zakład, a zalogowania się w systemie MES przy maszynie. 

CMMS

W systemie MES Raion istnieje możliwość uruchomienia systemu CyberVision CMMS i pełnej integracji tych dwóch systemów. Jeżeli Klient wykorzystuje już rozwiązanie klasy CMMS, to Raion zapewnia pełną kompatybilności i transfer informacji o wszystkich awariach, mikroprzestojach oraz wezwaniach pochodzących ze stanowisk produkcyjnych do Działu Utrzymania Ruchu.

BI

Wszystkie dane przechowywane w bazie danych MES Raion są wypłaszczone dzięki zastosowaniu procesów ETL. Raion przygotował hurtowanie danych, dzięki której Klient może zintegrować dowolne narzędzie Business Inteligence i zagregować dane z kilku systemów informatycznych prezentując kompleksowe zestawienia lub dashboardy.

Moduł Stepper - Sterowanie Nadzorcze

Cel sterowania nadzorczego

Mianem marszruty technologicznej nazywa się ciąg operacji wykonywanych w odpowiedniej kolejności z wykorzystaniem konkretnych maszyn i urządzeń oraz odpowiednich materiałów. Systemy klasy MES powinny również wspierać operatora na stanowisku produkcyjnym w zakresie minimalizacji szansy popełnienia błędu w procesie produkcji.

Marszruta technologiczna zawiera informacje dotyczące wszystkich operacji, które są wykonywane jedna po drugiej i mają na celu przetworzenie materiałów w półprodukty lub wyroby gotowe. Marszruta określa także narzędzia jakie są potrzebne do pracy oraz czas w jakim dana czynność zostanie wykonana.

Cyfryzacja marszruty technologicznej

Elektroniczna marszruta technologiczna / sterowanie nadzorcze procesami technologicznymi przeprowadza operatora przez ciąg operacji, wymuszając wykorzystanie odpowiednich zasobów w konkretny sposób, gwarantując poprawne wykonanie złożonych i wieloetapowych procesów produkcyjnych.

 

 

Oprogramowanie MES poprzez jasny i intuicyjny elektroniczny przewodnik po procesie technologicznym z jednoczesnym nadzorem nad wykonywanymi przez operatora czynnościami zapewnia odpowiednią jakość produkcji, eliminuje błędy oraz pomyłki, zwiększa wydajność oraz redukuje koszty.

Urządzenia peryferyjne

Moduł Urządzenia Peryferyjne

Pozwala na tworzenie i zarządzanie listą oraz grupami urządzeń peryferyjnych, a także na ich przypisanie do wyznaczonych stanowisk pracy. Umożliwia również ewidencjonowanie urządzeń używanych dla konkretnych zleceń produkcyjnych, co umożliwia dokładne śledzenie, które urządzenia były wykorzystywane w trakcie produkcji.

Moduł Wagowy

Umożliwia połączenie wag z systemem MES, ich konfigurację oraz przypisanie do specyficznych stanowisk pracy lub paneli operatorskich. Dzięki niemu możliwe jest automatyczne uzupełnianie odczytów z wag w wybrane pola, na przykład w formularzach kontroli, co usprawnia procesy ważenia.

Moduł Drukarek

Umożliwia podłączenie i konfigurację drukarek etykietowych oraz przemysłowych drukarek produkcyjnych. Oferuje funkcję drukowania etykiet zgodnie z predefiniowanymi wzorami, a także wysyłanie zadanego tekstu i ustawień do drukarek, wspierając procesy etykietowania i znakowania.

Moduł Stemplowania

Oferuje automatyczne dekodowanie zdefiniowanych kodów stemplowania, takich jak daty ważności czy numery lotów produkcyjnych. Automatyzuje proces wyliczania tych danych na podstawie informacji wejściowych z produkcji zapewniając ich dokładność i spójność w całym systemie.

Historian - Moduł Monitoring Parametrów Technologicznych

Historian

Szczegółowa analiza zgromadzonych informacji pracy maszyn jest możliwa na podstawie graficznego podglądu przebiegu procesu produkcyjnego. System MES umożliwia podgląd tych informacji w czasie rzeczywistym. System realizacji produkcji monitoruje i wizualizuje stany binarne maszyny, zmienne parametry takie jak: temperatura, ciśnienie, prędkość, posuw, obroty oraz logi, które wystawia maszyna zawierające informacje o wykorzystywanych narzędziach lub programach. W odpowiedniej zakładce widoczne są wszystkie maszyny, które są skomunikowane z systemem. Dzięki temu użytkownicy systemu MES mają podgląd w czasie rzeczywistym na takie informacje jak: status maszyny, obecnie realizowane zlecenie produkcyjne oraz podgląd wszystkich zdefiniowanych czujników w maszynie.

Moduł Ekran Paletyzacji

Zarządzanie procesem kompletacji oraz pakowania

Na końcu procesu produkcyjnego znajdują się stanowiska ręcznej kompletacji opakowań do kartonów oraz mixingu zamówień lub roboty paletyzujące, które mogą zostać włączone do systemu MES. System kontroluje jakie artykuły spłynęły z maszyn produkcyjnych oraz prezentuje informacje o liczbie sztuk i palet zwolnionych z produkcji na magazyn.

 

Z technologii pobierany jest standard pakowania oraz wzór etykiety. Pracownik magazynowy przed zwolnieniem palety musi uzupełnić formularz kontroli jakości i wydrukować etykietę z automatycznie wygenerowanymi datami produkcji i datami ważności oraz numerem partii/serii LOT.

Moduł Raion Report Service

Raportowanie danych w czasie rzeczywistym

System MES posiada kilkanaście różnych, gotowych raportów prezentujących podsumowanie pracy poszczególnych stanowisk. Każdy raport może być dowolnie filtrowany oraz wyeksportowany do pliku .pdf lub .xlsx.

 

W przypadku, gdy Klient chciałby, aby w aplikacji były przygotowane dedykowane raporty wykorzystujemy rozwiązanie Metabase lub umożliwiamy integrację bazy danych Raion z wykorzystywanym przez Klienta rozwiązaniem BI.

Moduł Zgłoszeń

• Możliwość ręcznego rejestrowania przez operatora na panelu produkcyjnym czynności nieprodukcyjnych np. sprzątanie, spotkanie itp.
• Zgłaszanie problemów okołoprodukcyjnych na zasadzie działania wewnętrznego chatu w aplikacji MES.
• Zgłaszanie sklasyfikowanych z listy zdarzeń (np. rozerwane ubranie, usterka, awaria). Po zgłoszeniu system wyświetla status/informację na ekranie TV nad linią produkcyjną

Moduł Załaczniki Stanowiskowe

• Możliwość wyświetlania i przeglądania poszczególnych instrukcji na stanowisku produkcyjnym powiązanych ze stanowiskiem oraz produktem.
• Możliwość wyświetlania instrukcji stanowiskowych umieszczonych w systemie ERP lub innej lokalizacji sieciowej.
• Możliwość tworzenia katalogów oraz dowolnej ilości podkatalogów.
• Możliwość wgrywania filmów w formacie .mp4 na stanowiska.

Moduł Odrzutu (SCRAP)

 • Możliwość automatycznego rejestrowania braku/błędu produkcyjnego, przez integrację z maszyną.
 • Możliwość ręcznego rejestrowania przez operatora na panelu produkcyjnym braku/błędu produkcyjnego.

Moduł Planowania i Harmonogramowania

 • Planowanie produkcji zmianowej lub zleceniowej z podziałem na stanowiska.
 • Podgląd zaczytanych zleceń produkcyjnych.
 • Planowanie przerw.
 • Możliwość zapisania planów domyślnych.
 • Możliwość edycji parametrów zlecenia produkcyjnego.
 • Możliwość przypisania zlecenia produkcyjnego do operatora.
 • Baza produktów wraz z przypisaną maksymalną wydajnością.

FAQ

Czym jest system MES?

System MES jest rozbudowanym i zaawansowanym narzędziem informatycznym przeznaczonym dla przemysłu. Jego celem jest zagregowanie procesów istniejących w przedsiębiorstwie, mających bezpośredni wpływ na produkcję. System realizacji produkcji skupia się na monitorowaniu i rozliczaniu procesów produkcyjnych, dzięki czemu wspiera osoby zarządzające produkcją w analizie danych i podejmowaniu decyzji optymalizacyjnych.

Dlaczego warto wdrożyć system MES?

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu klasy MES można rozpatrywać na wielu płaszczyznach. Nowoczesne oprogramowanie dla przemysłu wpływa na optymalizację produkcji oraz zmniejszenie jej kosztów, dzięki możliwości lepszej kontroli nad produkcją i szybszemu reagowaniu na przestoje. Czujniki natychmiast mogą wykryć zakłócenia w procesie, co pozwala na szybką reakcję. System MES to także lepsza kontrola nad jakością produktów, które otrzymuje klient. Co więcej, elastyczne podejście do produkcji pozwala na uzyskanie większej ilości zleceń. Każdy z tych czynników wpływa znacząco na ostateczny zysk firmy w kontekście m.in.: czasu, wzrostu najważniejszych wskaźników procesów, redukcji kosztów oraz wzrostu zysków. Ponadto korzyści z wdrożenia można rozpatrywać z perspektywy działów w firmie, a co za tym idzie pracowników na różnych szczeblach zarządzania. Największymi beneficjentami wdrożenia systemu zarządzania produkcją w firmie są działy: produkcji, utrzymania ruchu, logistyki, jakości, zakupów oraz sprzedaży.

Różnice pomiędzy ERP/MES/APS

Systemy te wspierają różne obszary działalności przedsiębiorstwa. Zazwyczaj system ERP służy do wsparcia działów księgowych, finansowych oraz administracyjnych. System APS wspiera planowanie i harmonogramowanie produkcji. Natomiast rozwiązania klasy MES są narzędziem dedykowanym dla obszaru produkcji. System ERP daje ponadto możliwość zintegrowania do jednej bazy danych informacji z różnych działów oraz różnych systemów (również z APS i MES). Jednakże, system ten zazwyczaj nie ma możliwości analizy informacji na bieżąco i nie pozwala na całościową kontrolę procesów produkcyjnych. W tym celu wykorzystywany jest system MES (Manufacturing Execution System) oraz APS (Advanced Planning&Scheduling). System ERP wspierany przez MES integruje informacje o wydarzeniach pochodzących z produkcji z informacjami kadrowo-księgowymi. Dzięki temu dostarcza pełen zakres danych w czasie rzeczywistym o stanie i parametrach produkcji. Pozwala to na dokładną analizę kosztów i rentowności produkcji. System APS jest dedykowany dla menadżerów i planistów do optymalizacji i planowania produkcji. Funkcjonalności tego systemu umożliwiają tworzenie optymalnych planów produkcyjnych, symulacji różnych scenariuszy produkcyjnych, a także umożliwiają reakcje na awarie czy jakiekolwiek zmiany w planie produkcyjnym. Informacje zawarte w systemie APS mogą stanowić wsad informacyjny dla rozwiązania klasy MES.

Sposoby integracji z zewnętrznymi integracjami

Systemy Raion są w pełni zdolne do integracji z dowolnymi systemami ERP/APS/CMMS/WMS. Integracja z systemami IT może odbywać się na kilka sposobów: poprzez wykorzystanie API, udostępnienie widoków bazodanowych lub wymianę plików. Dotychczasowo przeprowadziliśmy integrację naszych rozwiązań m.in. z: SAP, Impuls, iScala Comarch XL oraz ZMT.

Etapy i czas wdrożenia – MES

Czas wdrożenia uzależniony jest ilości funkcjonalności uruchomionych w systemie oraz od ilości maszyn/stanowisk objętych systemem MES. Średnie wdrożenie systemu MES średnio trwa ok. 6 do 9 miesięcy. Jest to czas liczony od początku wdrożenia do podpisania protokołów odbioru. Każde wdrożenie podzielone jest na etapy. W pierwszy etapie zamawiany jest cały niezbędny hardware, przygotowywany jest serwer aplikacji, uruchamiane jest niezbędne okablowanie oraz czynione są wszelkie ustalenia dotyczące sposobu działania docelowej aplikacji. W drugiej fazie montowany jest cały hardware, podłączone są sygnały z maszyn oraz aplikacja jest uruchamiana w obszarze produkcji. W ostatnim etapie wdrożenia aplikacja jest testowana produkcyjnie i wdrażane są ostatnie elementy konfiguracyjne.

Sposoby wizualizacji danych

Aplikacja posiada wiele widoków, które ułatwiają zbieranie i analizę danych z produkcji. Zbierane dane są prezentowane w formie wykresów, wykresów timeline, wykresów Gantta, wizualizacji uruchomionych na TV w obszarze biura i produkcji oraz serwisu raportowego. Dla osób zarządzających przygotowane są dedykowane ekrany menadżerskie, które prezentują informacje w przejrzysty i czytelny sposób wraz z możliwością przejścia od ogółu do szczegółu w kontekście monitoringu całego zakładu produkcyjnego, grupy stanowisk oraz pojedynczych stanowisk produkcyjnych. Systemy Raion są gotowe do integracji z dozwolonym systemem BI.

Jak wygląda customizacja systemu MES?

System MES w przypadku aplikacji Raion jest rozwiązaniem w pełni konfigurowalnym. Oznacza to, że system tworzony jest na podstawie analizy przedwdrożeniowej lub dokładnej listy funkcjonalności przygotowanej przez Klienta. System posiada moduły, które ogólnie opisują zakres funkcjonalny aplikacji, natomiast dokładny sposób działa wymaga doprecyzowania i w niektórych przypadkach dodatkowej pracy developerów. Raion posiada zespołu programistów, którzy wykonają niezbędne działania, aby dokładnie dopasować aplikację do potrzeb finalnego użytkownika.

Czy system MES ma zastosowanie tylko w produkcji seryjnej?

Nie, rozwiązanie MES ma zastosowanie we wszystkich branżach i typach produkcji. Aplikacja skupia się na monitoringu procesu produkcyjnego i monitorowaniu jego specyficznych parametrów. Najważniejszym elementem działania systemu jest odpowiednie zasilenie w informacje, natomiast cały proces raportowania, rozliczania produkcji stanowi element customizacji realizowanej podczas wdrożenia.

Czy MES może monitorować procesy ręczne?

Tak, dla systemu MES nie ma znaczenia czy informacja o wyprodukowanych ilościach, odrzutach oraz błędach podczas produkcji będzie pochodzić deklaratywnie od operatora, czy bezpośrednio z maszyny / linii produkcyjnej. System bardzo często funkcjonuje w formie hybrydowej łącząc informacje ze stanowisk maszynowych oraz stanowisk ręcznych. W przypadku stanowisk maszynowych operator powinien kontrolować, aktualizować oraz kategoryzować wszystkie zdarzenia, które zarejestrował system MES.

Czy system MES komunikuje się z urządzeniami peryferyjnymi?

System MES ma możliwość integracji z urządzeniami peryferyjnymi takimi jak: drukarki laserowe, drukarki „plujki”, wagi laboratoryjne, wagi przepływowe, etykieciarki i pozostałymi urządzeniami wykorzystywanymi w obszarze produkcji. W zależności od możliwości komunikacyjnych informację mogą być nie tylko odczytywane z takich urządzeń, ale również wysyłane do tych urządzeń. Dzięki temu system MES staje się centralnym punktem zarządzania i archiwizacji wszystkich nastawów wysyłanych do urządzeń peryferyjnych.

Jaki jest koszt wdrożenia systemu MES?

Koszt wdrożenia systemu MES zależy od wielu zmiennych, m.in.: ilości sprzętu, który należy dostarczyć oraz uruchomić, ilości monitorowanych stanowisk/linii, zakresu funkcjonalnego wdrożenia oraz wymaganych customizacji. Z naszego doświadczenia wdrożenie systemu MES, który monitoruje ok. 20 stanowisk / linii produkcyjnych to kwota za licencje oraz usługi wdrożeniowe na poziomie 300 000 – 400 0000 PLN netto, bardziej rozbudowane systemy (obejmujące działanie UR oraz zaawansowaną kontrolę jakości) to kwota rzędu 600 000 – 700 000 PLN netto.