SYSTEMY RAION

SYSTEM MES
DLA BRANŻY FMCG

System MES (ang. Manufacturing Execution System) jest rozbudowanym i zaawansowanym narzędziem informatycznym przeznaczonym do zarządzania produkcją. Jego celem jest śledzenie produkcji w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie MES wspiera również realizację produkcji oraz wykrywanie przestojów.

System realizacji produkcji wspierają i znacząco skracają czas przeznaczany na realizację każdego z procesów produkcyjnych. Oprogramowanie MES umożliwia:

SYSTEMY RAION

SYSTEM MES

System MES jest rozbudowanym i zaawansowanym narzędziem informatycznym przeznaczonym dla firm. Jego celem jest zagregowanie procesów istniejących
w przedsiębiorstwie, mających bezpośredni wpływ na produkcję.

Dzięki takiemu podejściu do wdrożenia aplikacji skraca się czas przeznaczany na realizację każdego z tych procesów. System MES umożliwia:

ZAUFALI NAM

KORZYŚCI
Z WDROŻENIA
SYSTEMU RAION
MES W TWOJEJ
FIRMIE

Korzyści systemu MES

Zauważalna redukcja kosztów

Zmniejszenie ilości nieprawidłowości oraz lepsze wykorzystanie czasu pracy pracowników oraz maszyn skutecznie przyczynia się do redukcji kosztów.

Skalowalność systemu

System MES jest w pełni skalowalny dzięki modułowej budowie. W dowolnym momencie może zostać uruchomiona dodatkowa funkcjonalność w systemie lub podłączona dodatkowa maszyna.

Efektywne zarządzanie czasem

Monitoring czasu pracy maszyn w czasie rzeczywistym w zestawieniu z mierzeniem czasu przestojów pozwala na optymalizację trybu pracy maszyny oraz skuteczne wykrywanie przestojów.

Wzrost wskaźnika OEE

Zapobieganie awariom i przestojom w pracy maszyny pozytywnie wpływa na wzrost wskaźników produkcyjnych, w tym wskaźnika OEE, który jest jednym z najważniejszych KPI.

Kompleksowa realizacja produkcji

Kompleksowa
realizacja
produkcji

Najważniejsze informacje w systemie są widoczne na dowolnym urządzeniu z dostępem do przeglądarki internetowej oraz połączonym z siecią przemysłową zakładu produkcyjnego.

Eliminacja ryzyka błędu

System wspiera operatorów na stanowiskach produkcyjnych, poprzez autouzupełnianie formularzy oraz kilkustopniową weryfikację dokumentów.

 

KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU RAION
MES W TWOJEJ
FIRMIE

Zauważalna redukcja kosztów

Zmniejszenie ilości nieprawidłowości oraz lepsze wykorzystanie czasu pracy pracowników oraz maszyn skutecznie przyczynia się do redukcji kosztów.

Skalowalność systemu

System jest w pełni skalowalny dzięki modułowej budowie. W dowolnym momencie może zostać uruchomiona dodatkowa funkcjonalność w systemie lub podłączona dodatkowa maszyna.

Efektywne zarządzanie czasem

Monitoring czasu pracy maszyn, w zestawieniu z mierzeniem czasu przestojów pozwala na optymalizację tryby pracy maszyny oraz eliminację marnotrawstw.

Wzrost wskaźnika OEE

Zapobieganie awariom i przestojom w pracy maszyny pozytywnie wpływa na wzrost wskaźników produkcyjnych, w tym wskaźnika OEE, który jest jednym z najważniejszych KPI.

Kompleksowa informacja
o produkcji

Najważniejsze informacje w systemie są widoczne na dowolnym urządzeniu z dostępem do przeglądarki internetowej oraz połączonym z siecią przemysłową zakładu produkcyjnego.

Eliminacja ryzyka błędu

System wspiera operatorów na stanowiskach produkcyjnych, poprzez autouzupełnianie formularzy oraz kilkustopniową weryfikację dokumentów.

 

CASE STUDY

BRANŻA KOSMETYCZNA

Wdrożenie systemu MES w procesie produkcji kosmetyków.

BRANŻA KOSMETYCZNA

Wdrożenie systemu klasy MES w produkcji kosmetyków samochodowych.

BRANŻA SPOŻYWCZA

Wdrożenie systemu MES w procesie konfekcji herbaty.

BRANŻA KOSMETYCZNA

Wdrożenie systemu MES w obszarze produkcji kosmetyków.

BRANŻA KOSMETYCZNA

Wdrożenie systemu klasy MES w produkcji kosmetyków samochodowych.

BRANŻA SPOŻYWCZA

Wdrożenie Manufacturing Execution System w procesie konfekcji herbaty.

MODUŁY
SYSTEMU MES

Rejestracja produkcji

Informacje bezpośrednio z maszyn

Moduł umożliwia rejestrowanie stanu linii produkcyjnych oraz maszyn wchodzących w skład systemu w czasie rzeczywistym. Dzięki modułowi możliwe jest gromadzenie danych bezpośrednio z maszyn, w tym pełna historia zdarzeń produkcyjnych (przestoje, awarie, błędy). Ponadto systemy klasy MES pozwalają na śledzenie produkcji, w tym pomiar czasu pracy, przekazywanie bieżącej informacji na temat stanu maszyny oraz przypisywanie do działań na linii / maszynie produkcyjnej osób odpowiedzialnych za produkcję.

Poziomy uprawnień

System umożliwia automatyczne przypisanie widoku panelu operatora do każdego użytkownika. Funkcjonalności dostępne z panelu determinowane są przez nadane uprawnienia oraz dostępy do maszyn, które są zgodne z kompetencjami posiadanymi przez operatora lub mistrza zmiany.

Customizacja interfejsów aplikacji

Przejrzyste i intuicyjne ekrany, przygotowywane indywidualnie dla danej realizacji. Każdorazowo są customizowane w taki sposób, aby jak najlepiej dopasować się do specyfiki pracy i technologii w danym zakładzie. Wszystkie działania podejmowane przez operatora są zapisywane w systemie MES. Dzięki skomunikowaniu maszyn produkcyjnych z oprogramowaniem MES, postępy prac oraz wszelkie inne istotne zdarzenia (przestoje, awarie, zakłócenia) są automatycznie rejestrowane przez system, dzięki czemu użytkownik przy pomocy panelu może na bieżąco śledzić produkcję uzyskując w ten sposób pełen raport z wykonanej i trwającej produkcji. 

SYSTEM MES
SCHEMAT DZIAŁANIA

Krok 1

Logowanie do systemu

Pracownik, przychodząc do pracy, loguje się MES za pomocą karty RFID. Automatycznie zostaje mu przypisane zlecenie produkcyjne, pobrane z systemu ERP. Na ekranie wyświetlone są wszystkie niezbędne informacje dotyczące produkcji.

Krok 2

Monitoring pracy maszyn

System stale monitoruje pracę maszyn. Bieżące informacje o produkcji wyświetlane są na monitorach. Pracownik przy użyciu kasety ANDON zgłasza problemy, które sygnalizowane są za pomocą kolumny świetlnej oraz na ekranach produkcyjnych. MES system pozwala na automatyczne wykrywanie przestojów.

Krok 3

Archiwizacja danych

Wszystkie dane dotyczące wykonanej pracy są archiwizowane, a następnie przesyłane z MES do systemu ERP. Istnieje możliwość wygenerowania oraz wydrukowania raportu (zawierającego współczynniki produkcyjne OEE/KPI, wydajność, informacje o przestojach itd.) bezpośrednio z urządzenia.

Monitoring maszyn OEE / KPI

Monitoring kluczowych wskaźników

Informacje pobierane i przetwarzane w systemie umożliwiają precyzyjne wyznaczenie współczynnika OEE (Overall Equipment Effectiveness) oraz innych ważnych KPI (Key Performance Indicators) mierzonych w zakładzie produkcyjnym.

Wiarygodność wskaźników

Przetwarzanie automatycznie pobieranych z procesu produkcyjnego sygnałów na temat aktualnego stanu maszyn, wydajności ich pracy, przyczyn przestojów lub mikroprzestojów, wpływa na wiarygodność wyznaczania OEE oraz innych KPI i stanowi podstawę działania systemu zarządzania produkcją.

Dzięki temu staje się możliwe monitorowanie efektywności sprzętu i procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym oraz ich raportowanie za dowolny okres oraz w dowolnym kontekście (np. linia, maszyna, produkt, zmiana, pracownik).

Wizualizacja informacji

Dzięki modułowi system automatycznie i za pomocą wypracowanych na etapie wdrożenia ustaleń śledzi wszelkie wskaźniki związane z produkcją. Prezentacja danych może odbywać się za pomocą wizualizacji wyświetlanych na dużych ekranach rozmieszczonych na obszarze produkcji, jaki i w postaci raportów w formacie PDF lub xls. generowanych z poziomu aplikacji.

Andon

Wykrywanie przestojów

Andon to kluczowa funkcjonalność oprogramowania MES. Jest to moduł przeznaczony do usprawniania procesu produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju / zakłócenia. Każde zgłoszenie może być przyporządkowane do odpowiedniej grupy i kategorii (brak materiału, problemy logistyczne, wady wyrobu, awaria maszyny lub sprzętu, itd.) oraz opatrzone komentarzem. System do zarządzania produkcją rejestruje miejsce powstania zakłócenia, czas, długość, stanowisko produkcyjne oraz operatora zgłaszającego problem.

Schemat działania

Krok 1

Zgłoszenie problemu

Wykrywanie przestojów  przez MES może odbywać się poprzez czujniki, na podstawie danych pobieranych z maszyny lub może być zgłaszane ręcznie przez operatora.
W tym celu operator może wykorzystać przycisk zainstalowany na maszynie / stanowisku roboczym lub dotykowy panel operatorski.

Krok 2

Powiadomienie służb

Zgłoszona awaria jest widoczna na monitorach wizualizacyjnych, w MES System oraz sygnalizowana jest przez kolumnę świetlną / sygnalizator dźwiękowy. Powiadomienie o wystąpieniu zakłócenia jest automatycznie generowane przez system i kierowane do odpowiednich osób, z rozróżnieniem na typ problemu (służby UTR, lider / mistrz produkcji, technolog, kontrola jakości).

Krok 3

Rozwiązanie problemu

Dzięki możliwości eskalowania powstających problemów wszystkie informacje związane z produkcją mogą być w odpowiednim czasie przekazywane do osób znajdujących się wyżej w hierarchii zatrudnienia. Takie podejście do występujących wezwań / Andonów niweluje problem z brakiem podjęcia lub zaniechania występującego zgłoszenia.

Krok 4

Uzupełnienie przyczyny
i wznowienie produkcji

Na podstawie zgromadzonych przez system informacji użytkownicy systemu MES są w stanie w łatwy i prosty sposób generować na bieżąco raporty. Raporty te w zrozumiałej formie informują użytkownika o postępie lub zakończeniu prac związanych z zaistniałą sytuacją.

System eventów

Dowolna konfiguracja zależności w systemie

Jest to funkcjonalność systemu, która umożliwia generowanie akcji zależnych od dokładnych parametrów produkcyjnych, które są archiwizowane w systemie MES. System monitoruje założenia i w momencie ich spełnienia generuje odpowiednią akcję, np. po przekroczeniu temperatury na wybranym czujniku w maszynie, system załącza Andon oraz wysyła sms do odpowiednich osób. Innym przykładem może być generowanie Andonów w momencie wykrycia założonej ilości wadliwych produktów, ale tylko w przypadku gdy żaden Andon na stanowisku nie jest aktywny. Dzięki temu modułowi możemy aplikację bardzo elastycznie dostosować do oczekiwań Klientów.

Wizualizacja

Czytelna i prosta w odbiorze informacja

Wizualizacje w systemie są każdorazowo konfigurowane i dedykowane do oczekiwań biznesowych naszych klientów. Ich ilość oraz liczba urządzeń, na których są wyświetlane jest praktycznie nieograniczona. 
 
Wizualizacje wspierają zarządzanie produkcją i są zbudowane taki sposób, aby dostarczać informacje od ogółu do szczegółu, dzięki czemu przekazują informację dla każdego szczebla zarządzania produkcją.

Dedykowane widoki

Informacja wyświetlana na wizualizacji jest zależna od danych zapisywanych w systemie MES. Na ekranie można prezentować takie informacje jak: czas pracy, czas przestoju, czas trwania Andon, numer aktualnego zlecenia, aktualny status stanowiska i wiele innych parametrów. 

Monitoring procesów produkcyjnych

Wizualizacje mogą przybierać również formę wykresów Gantta, przy użyciu których prezentowany jest postęp prac np. na maszynie lub linii. W prosty sposób można odczytać jak przebiegała praca na stanowisku, jak często, jak długo oraz z jakiego powodu była ona przerywana.

BOM

Rejestracja i zarządzanie przepływem materiałów

System MES to nie tylko narzędzie do śledzenia produkcji, ale też kompleksowe rozwiązanie do zarządzania procesami wytworzenia. Nasze rozwiązanie posiada moduły m.in. do tworzenia oraz zarządzania listami materiałowymi (BOM) automatyzujące rejestrację produkcji oraz zarządzanie przepływem materiałów wykorzystywanych w operacjach i zleceniach.

Traceability

Rejestracja operatorów i maszyn

System MES wykorzystuje system logowania na maszynę w celu łączenia operatorów i maszyn oraz archiwizacji tych informacji wraz z dokładanymi godzinami i dniami pracy.

Rejestracja narzędzi i materiałów

Moduł BOM umożliwia pobieranie konkretnych materiałów i przypisywanie ich do zleceń produkcyjnych. Analogicznie sytuacja dzieje się z narzędziami i oprzyrządowaniem wykorzystywanym w procesie produkcji. 

Korzyści

  • Szybsze ustalenie etapu procesu produkcyjnego odpowiedzialnego za niską jakość produktu lub wadę.
  • Wyeliminowanie pomyłek przy pobieraniu materiałów i surowców do procesu.
  • Precyzyjne określenie wielkości partii potencjalnie wadliwego wyrobu.
  • Oszczędność czasu operatorów i zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu przez operatorów.
  • Optymalizacja cyklu życia wyrobu.
  • Wdrożenie działań prewencyjnych w celu wyeliminowania błędów produkcyjnych.
  • Kompleksowe zarządzanie produkcją.

Zarządzanie jakością (QMS)

Automatyzacja procesów jakościowych

Systemy MES posiadają część funkcjonalności systemu zarządzania jakością. Elektroniczne karty zniszczeń oraz karty kontroli jakości wewnątrzprocesowej umożliwiają ewidencję zdarzeń oraz jakości wyrobów przez operatorów wprost do systemu. Automatyzacja wprowadzanych danych (komórka produkcyjna, maszyna, operator, wyrób, operacja, zlecenia) przyspiesza pracę oraz redukuje możliwość popełnienia błędu. System potrafi również wymuszać przeprowadzenie okresowej kontroli jakości produkowanego wyrobu.

Paperless i cyfryzacja dokumentów

W module zarządzania jakością można scyfryzować dowolny formularz jakościowy, który jest w obiegu dokumentów w obszarze produkcji. Ponadto system potrafi tworzyć zależności pomiędzy informacjami zawartymi w dokumencie, a innymi dokumentami przez co istnieje możliwość tworzenia drzew zależności i automatyzacji przesyłanych informacji.

Kontrola Wewnątrzprocesowa

Inspekcja stanowiska przed rozpoczęciem produkcji

Moduł inspekcji stanowiskowej obejmuje sprawdzenie przez operatora uprzednio zdefiniowanych parametrów. Użytkownik systemu ma możliwość dowolnie skonfigurować pola w formularzu. Przykładowo może to być pomiar temperatury, wilgotności, weryfikacja kompletności narzędzi, kontrola surowców na wejściu do procesu lub sprawdzenie bezpieczeństwa pracy na stanowisku. System może wymagać uzupełnienia danych przez operatora przed rozpoczęciem procesu produkcji i nie pozwoli na uruchomienie zlecenia bez uprzedniego wypełnienia formularza. Dzięki temu Klient uzyskuje pełną weryfikację i archiwizację dodatkowych parametrów produkcyjnych niezwiązanych z maszynami.

Sterowanie maszyną (Machine manager)

Automatyczna parametryzacja

Skomunikowanie maszyn z systemem MES, poza pobieraniem z nich danych i informacji o przebiegu aktualnej produkcji, umożliwia także automatyczną parametryzację maszyn produkcyjnych i urządzeń peryferyjnych podczas rozpoczynania nowej operacji.

Oprócz maszyn i linii produkcyjnych, automatycznej parametryzacji podlegać mogą również urządzenia peryferyjne, takie jak: wagi, etykieciarki, wizyjne systemy kontroli jakości.

Sposób działania

Automatyczna parametryzacja pozwala uniknąć błędów powstających w przypadku ręcznego wyboru / wprowadzania nastaw do maszyn i urządzeń, dodatkowo oszczędzając czas operatorów.

System automatycznie pobiera / odczytuje nastawy, parametry i receptury z bazy technologii, dopasowane do konkretnego wyrobu oraz maszyny, na której będzie wytwarzany, a następnie przesyła zestaw niezbędnych parametrów do maszyny, przygotowując ją do rozpoczynanej operacji. 

Montoring parametrów technologicznych

Historian

Pracę maszyn można analizować na podstawie graficznego podglądu przebiegu procesu produkcyjnego. System MES umożliwia podgląd tych informacji w czasie rzeczywistym. System monitoruje i wizualizuje stany binarne maszyny, zmienne parametry takie jak: temperatura, ciśnienie, prędkość, posuw, obroty oraz logi, które wystawia maszyna zawierające informacje o wykorzystywanych narzędziach lub programach. W odpowiedniej zakładce widoczne są wszystkie maszyny, które są skomunikowane z systemem. Dzięki temu użytkownicy systemu MES mają podgląd w czasie rzeczywistym na takie informacje jak: status maszyny, obecnie realizowane zlecenie produkcyjne oraz podgląd wszystkich zdefiniowanych czujników w maszynie.

Sterowanie nadzorcze (marszruty technologiczne)

Cel sterowania nadzorczego

Mianem marszruty technologicznej nazywa się ciąg operacji wykonywanych w odpowiedniej kolejności z wykorzystaniem konkretnych maszyn i urządzeń oraz odpowiednich materiałów. System klasy MES powinien również wspierać operatora na stanowisku produkcyjnym w zakresie minimalizacji szansy popełnienia błędu w procesie produkcji.

 

Marszruta technologiczna zawiera informacje dotyczące wszystkich operacji, które są wykonywane jedna po drugiej i mają na celu przetworzenie materiałów w półprodukty lub wyroby gotowe. Marszruta określa także narzędzia jakie są potrzebne do pracy oraz czas w jakim dana czynność zostanie wykonana.

Cyfryzacja marszruty technologicznej

Elektroniczna marszruta technologiczna / sterowanie nadzorcze procesami technologicznymi przeprowadza operatora przez ciąg operacji, wymuszając wykorzystanie odpowiednich zasobów w konkretny sposób, gwarantując poprawne wykonanie złożonych i wieloetapowych procesów produkcyjnych.

 

 

Oprogramowanie MES poprzez jasny i intuicyjny elektroniczny przewodnik po procesie technologicznym z jednoczesnym nadzorem nad wykonywanymi przez operatora czynnościami zapewnia odpowiednią jakość produkcji, eliminuje błędy oraz pomyłki, zwiększa wydajność oraz redukuje koszty.

Urządzenia peryferyjne

Integracja z drukarkami, wagami lub etykieciarkami

Integrujemy nasz system MES z różnymi urządzeniami peryferyjnymi, rozszerzając jego możliwości oraz korzyści płynące z automatycznego przepływu informacji pomiędzy oprogramowaniem MES, a różnymi urządzeniami. Automatyczna parametryzacja wag i etykieciarek pozwala uniknąć błędów powstających w przypadku ich ręcznej obsługi, dodatkowo oszczędzając czas operatorów np. w momencie uruchamiania nowego zlecenia na stanowisku produkcyjnym. Integracja z wagami umożliwia automatyczne zaczytywanie informacji do formularzy jakościowych co skutecznie redukuje szansę pomyłki i niewłaściwego uzupełnienia formularza jakościowego.