SYSTEMY RAION

SYSTEM cybervision

CyberVision to system przeznaczony do monitorowania produkcji, sygnalizacji miejsca przestoju ANDON, wizualizacji procesu oraz obliczania współczynników OEE i KPI. Umożliwia rejestrację produkcji, kategoryzację odrzutów, aktualizację wyprodukowanych ilości, zgłaszanie i kategoryzację problemów produkcyjnych.

Stosowanie aplikacji do nadzoru produkcji przyczynia się do zwiększenia wydajności w stosunkowo krótkim czasie. System CyberVision umożliwia:

ZAUFALI NAM

KORZYŚCI
Z WDROŻENIA
SYSTEMU CYBERVISION
W TWOJEJ
FIRMIE

KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU CYBERVISION W TWOJEJ FIRMIE

Wzrost wydajności produkcji

Informacja przekazywana na bieżąco w systemie pozwala na skrócenie czasu reakcji odpowiednich służb, co przyczynia się do zwiększanie czasu pracy maszyn, a to finalnie skutkuje

Monitoring parku maszynowego

System monitoruje i wizualizuje pracę całego parku maszynowego. Sprawdzane są najważniejsze parametry pracy maszyny takie jak: praca, brak pracy, temperatura, posuw, obrót i inne.

Wykrywanie przestojów i awarii

Pobieranie informacji bezpośrednio ze sterowników maszyny pozwala na precyzyjne wykrywanie wszystkich awarii, przestojów oraz mikroprzestojów.

Trafne rozwiązywanie problemów technicznych

System raportowy wspomaga analizę, a to skutkuje podejmowaniem trafnych decyzji dot. usprawnień w obszarze produkcji.

Precyzyjne planowanie
produkcji

Dopasowanie planu produkcyjnego do zdolności produkcyjnych maszyn pomniejszonych o straty czasowe skutkuje tworzeniem realnych i możliwych do realizacji planów produkcyjnych.

Zmniejszenie odrzutu

System monitoruje odrzut w procesie produkcji i wymaga od operatorów jego kategoryzacji. Dzięki temu podejmowane są akcje mające na celu ograniczenie powstawania niezgodności.

 

KORZYŚCI
Z WDROŻENIA
SYSTEMU cybervision W TWOJEJ
FIRMIE

KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU cybervision W TWOJEJ FIRMIE

Wzrost wydajności produkcji

Informacja przekazywana na bieżąco w systemie pozwala na skrócenie czasu reakcji odpowiednich służb, co przyczynia się do zwiększania czasu pracy maszyn, a to finalnie skutkuje wzrostem wydajności produkcji.

Monitoring parku maszynowego

System monitoruje i wizualizuje pracę całego parku maszynowego. Sprawdzane są najważniejsze parametry pracy maszyny takie jak: praca, brak pracy, temperatura, posuw, obrót i inne.

Wykrywanie przestojów i awarii

Pobieranie informacji bezpośrednio ze sterowników maszyny pozwala na precyzyjne wykrywanie wszystkich awarii, przestojów oraz mikroprzestojów.

Trafne rozwiązywanie problemów technicznych

System raportowy wspomaga analizę, a to skutkuje podejmowaniem trafnych decyzji dot. usprawnień w obszarze produkcji.

Precyzyjne planowanie produkcji

Precyzyjne planowanie
produkcji

Dopasowanie planu produkcyjnego do zdolności produkcyjnych maszyn pomniejszonych o straty czasowe skutkuje tworzeniem realnych i możliwych do realizacji planów produkcyjnych.

Zmniejszenie odrzutu

System monitoruje odrzut w procesie produkcji i wymaga od operatorów jego kategoryzacji. Dzięki temu podejmowane są akcje mające na celu ograniczenie powstawania niezgodności.

 

CASE STUDY

AUTOMOTIVE

Wdrożenie systemu do monitoringu parku maszynowego w branży automotive.

BRANŻA METALOWA

Wdrożenie systemu klasy MES w branży metalowej.

FMCG

Wdrożenie systemu MES w procesie konfekcji herbaty.

AUTOMOTIVE

Wdrożenie systemu do monitoringu parku maszynowego w branży automotive.

BRANŻA METALOWA

Wdrożenie systemu klasy MES w branży metalowej.

FMCG

Wdrożenie systemu MES w procesie konfekcji herbaty.

AUTOMOTIVE

Wdrożenie systemu do monitoringu parku maszynowego w branży automotive.

BRANŻA METALOWA

Wdrożenie systemu klasy MES w branży metalowej.

FMCG

Wdrożenie systemu MES w procesie konfekcji herbaty.

MODUŁY
SYSTEMU cybervision

Moduł Andon

Możliwość wyzwalania Andonów na podstawie sygnałów z maszyn oraz przez operatorów na stanowisku. Mierzenie czasu pracy maszyny oraz rejestracja wszystkich przestojów. Andony można zgłosić na kasetce przy stanowisku, tablecie, komputerze lub mogą się wywoływać automatycznie 

Więcej

Moduł Monitoring Maszyn OEE / KPI

Obliczanie najważniejszych wskaźników produkcyjnych, automatyczne zliczanie ilości wyprodukowanych sztuk, raportowanie przebiegu procesu produkcyjnego przez integrację z parkiem maszynowym w zakładzie produkcyjnym. 

Więcej

Wizualizacje

Moduł umożliwiający wizualizację graficzną oraz dźwiękową kluczowych informacji o produkcji, taki jak czas pracy, czas przestoju, ilość sztuk wyprodukowanych, nazwę zlecenia i wiele innych parametrów na monitorach wizualizacyjnych 

Więcej

Moduł Wezwań

Umożliwia przywoływanie do stanowiska produkcyjnego odpowiednich służb w momencie wywołania zgłoszenia przez Operatora. Informacje prezentowane są na czytelnym ekranie, na którym wyświetlane są statusy poszczególnych stanowisk

Więcej

Moduł Harmonogramów Czasowych

Moduł systemu Basic MES odpowiedzialny za tworzenie produktów, zleceń w systemie oraz ich harmonogramowanie w ujęciu dni, zmian oraz stanowisk produkcyjnych. Planowanie odbywa się przez wykorzystanie wykresów Gantta, które w czytelny sposób wspierają ten proces.

Więcej

Moduł Integracji z ERP

Moduł zapewniający integrację z dowolnym systemem klasy ERP. System może zarówno pobierać informację z systemu ERP o produktach i zleceniach, jak i przekazywać bieżącą informację o statusie produkcji lub raportować podsumowanie pracy na stanowisku.

Więcej

Moduł Monitoring Parametrów Technologicznych

Moduł umożliwiający stały wgląd w najważniejsze parametry parku maszynowego. System zaczytuje, wizualizuje oraz archiwizuje takie informacje jak: stany binarne (praca lub brak pracy), pomiary (temp., obroty, posuwy, prędkości) oraz logi maszyny umożliwiając monitoring maszyn w czasie rzeczywistym.

Więcej

Moduł Ekran Menadżera

Dedykowany widok, zaprojektowany dla osób zarządzających produkcją, dzięki któremu są w stanie w bardzo krótkim czasie pozyskać najważniejsze informacje o procesie produkcyjnym. Ekran umożliwia sprawne przejście od ogółu do szczegółu informacji w systemie.

Więcej

Moduł Serwis Eventów

Moduł wykorzystywany do wykonania zadań zależnych, które będą wyzwalane poprzez system na przykład cyklicznie bądź po osiągnięciu wyznaczonego w aplikacji stanu produkcji. Moduł umożliwia generowanie cyklicznych raportów lub powiadomień sms / e-mail zależnych od dowolnej ilości zmiennych i dokładnych wartości.

Więcej

Moduł Instrukcje Stanowiskowe

Moduł pozwalający na wgranie do systemu dowolnych załączników np. instrukcji BHP i p. poż. lub instrukcji montażowych, do których operatorzy mają stały dostęp z interfejsu aplikacji.

Więcej

Moduł Inspekcja Stanowiskowa

Funkcjonalność dzięki której uruchomienie produkcji na stanowisku musi zostać poprzedzone wypełnieniem formularza kontroli wewnętrzprocesowej. Operator musi wypełnić raport, w którym uzupełni dowolnie zdefiniowane informacje.

Więcej

Moduł BHP i Reklamacji

Moduł, dzięki któremu monitorowany jest poziom bezpieczeństwa i jakości. Informacje prezentowana jest w przejrzystej formie krzyża niezgodności. System archiwizuje wszystkie nieprawidłowości w procesie, przez co informacje przechowywane są w jednym i dostępnym miejscu.

Więcej

Moduł Sterowanie Maszyną

Moduł Smart Factory, który umożliwia integrację z sterownikami maszyn - dzięki czemu możliwe jest wysterowywanie maszyną, zmiany nastawów na maszynie oraz tworzenie zależności pomiędzy pracą różnych maszyn. W sposób ciągły można zarządzać maszyną za pomocą jednego panelu dotykowego.

Więcej

Moduł SMS / E-mail

Moduł umożliwia wysyłanie SMS - oraz e-mail na dowolnie zdefiniowane telefony i adresy mailowe. System informuje o wystąpieniu określonych sytuacji w obszarze produkcji.

Więcej

Moduł Rejestracji i Kategoryzacji Odrzutu

W momencie odczytania ilości sztuk wadliwych system umożliwia ręczne skorygowanie ich ilości oraz pozwala na przydzielenie odrzutu do zdefiniowanych kategorii, przez co znane są dokładne przyczyny powstawania odpadów z procesu produkcji.

Więcej

RAPORTY

Kluczowy moduł, skierowany dla osób zarządzających produkcją. System pozwala na tworzenie wielu raportów na podstawie informacji zawartych w systemie wraz możliwością dowolnej filtracji.

Więcej

ANDON

Proste zgłaszanie problemów

Moduł Andon jest przeznaczony do usprawniania procesu produkcyjnego poprzez sygnalizację miejsca przestoju / zdarzenia.

Zakłócenia w produkcji mogą być wykrywane automatycznie przez system na podstawie danych pobieranych z maszyny lub mogą być zgłaszane ręcznie przez operatora przy pomocy przycisku zainstalowanego przy maszynie / stanowisku roboczym lub za pomocą dotykowego panelu operatorskiego.

Rodzaje stanowisk Andon

Występują cztery rodzaje stanowisk Andon, które możemy wykorzystać w systemie:

 • wykorzystujące łączność przewodową,
 • wykorzystujące łączność bezprzewodową,
 • wykorzystujące kasety i kolumny,
 • wykorzystujące panele dotykowe lub inne urządzenia mobilne.

Rodzaje stanowisk Andon

Występują cztery rodzaje stanowisk Andon, które możemy wykorzystać w systemie:

 • wykorzystujące łączność przewodową,
 • wykorzystujące łączność bezprzewodową,
 • wykorzystujące kasety i kolumny,
 • wykorzystujące panele dotykowe lub inne urządzenia mobilne.

Krok 1

Zgłoszenie problemu

Operator zgłasza Andon za pomocą tabletu, przycisku na kasecie lub dowolnego urządzenia na stanowisku. Dzięki temu sprawnie przekazuje informację o zaistniałym problemie dokładnie do służb, które mają w tej sytuacji zareagować. Andon może być wywołany automatycznie na podstawie sygnałów z maszyny.

Krok 2

Przyjęcie zgłoszenia

Zgłoszone zakłócenia są widoczne na monitorach TV, w aplikacji CyberVision oraz sygnalizowane przez kolumnę świetlną na stanowisku. Powiadomienia o Andonach mogą być wysyłane również za pośrednictwem sms lub e-mail. Powiadomienie o zakłóceniu trafia do odpowiednich służb, w zależności od kategorii zgłoszenia (UR, Jakość, Logistyka, Lider, Technolog, itd.). System oferuje możliwość przypisania sygnałów dźwiękowych, które informują o zaistniałych zmianach w procesie produkcyjnym.

Krok 3

Rozwiązanie problemu

Zgłoszenie Andon może wymuszać na pracowniku wybór przyczyny przestoju. Zgłoszenie Andon można zakończyć z poziomu okna aplikacji lub bezpośrednio na stanowisku produkcyjnym. System umożliwia monitoring, wizualizację oraz uzupełnianie przyczyny przestojów za pomocą urządzenia mobilnego na specjalnie dostosowanym ekranie dedykowanym do tabletów i smartfonów.

Krok 4

Uzupełnienie przyczyny
i wznowienie produkcji

Na podstawie czasu trwania przestoju, możliwa jest ocena reakcji personelu odpowiadającego za utrzymanie ciągłości produkcji. System umożliwia przeglądanie historii awarii i przyczyn przestoju w wybranym przedziale czasowym. Na tej podstawie wdrażanie zmian w procesach produkcyjnych odbywa się w miejscach najbardziej tego wymagających, na podstawie rzetelnych informacji z systemu.

MODUŁ MONITORING MASZYN OEE KPI

Monitoring maszyn w czasie rzeczywistym

Monitoring maszyn w czasie rzeczywistym. Umożliwia rejestrację ich wydajności z jednoczesną wizualizacją kluczowych danych w postaci graficznej na ekranach wizualizacyjnych rozmieszczonych na hali produkcyjnej. 

Integracja systemu z maszynami i liniami produkcyjnymi umożliwia pobieranie istotnych informacji o ich stanie oraz tempie pracy na bieżąco.

Poza obliczaniem dostępności, jakości, wydajności oraz OEE, system wylicza najważniejsze wskaźniki TPM, takie jak: MTTR, MTTF, MTBF.

Sposoby komunikacji z maszynami

Możliwe jest kilka sposób komunikacji z maszynami  w celu  pozyskania niezbędnych informacji i zaprezentowania ich pracy w formie rozbudowanych wykresów:

 • przez protokoły komunikacyjne np. S7, Modbus TCP/RTU, OPC UA i wiele innych popularnych protokołów,
 • przez podbieranie sygnałów elektrycznych z maszyny,
 • przez komunikację REST API lub bazę danych maszyny,
 • przez dodatkowe oczujnikowanie, np. czujnikami wizyjnymi.

Sposoby komunikacji z maszynami

Możliwe jest kilka sposób komunikacji z maszynami  w celu  pozyskania niezbędnych informacji i zaprezentowania ich pracy w formie rozbudowanych wykresów:

 • przez protokoły komunikacyjne np. S7, Modbus TCP/RTU, OPC UA i wiele innych popularnych protokołów,
 • przez podbieranie sygnałów elektrycznych z maszyny,
 • przez komunikację REST API lub bazę danych maszyny,
 • przez dodatkowe oczujnikowanie, np. czujnikami wizyjnymi.

WIZUALIZACJA

Prezentacja danych o produkcji

Wizualizacje bieżącego stanu parku maszynowego, stanowią główne narzędzie pracy przede wszystkim dla operatorów maszyn i liderów linii.

Przy każdej realizacji wdrożeń systemu, zakres i rodzaj wyświetlanych wizualizacji dostosowywany do potrzeb biznesowych Klienta.

 

Prezentowane mogą być informacje takie jak: czas pracy, czas przestoju, czas trwania Andon, numer aktualnego zlecenia, aktualny status stanowiska i wiele innych parametrów pracy maszyny.

Pełna konfigurowalność wizualizacji

W aplikacji CyberVision posiadamy wiele szablonów wizualizacji. Czasami zdarza się sytuacja, w której tworzymy wizualizację dedykowaną do charakterystyki pracy Klienta. Na przykładzie prezentujemy wizualizację temperatury pieca wraz z lokalizacją specjalnych wózków.

MODUŁ WEZWAŃ

System przywoływawczy

Moduł wezwań, dzięki przejrzystemu panelowi przeznaczonemu dla służb takich jakich jak Utrzymanie Ruchu, Jakość lub Logistyka znacząco usprawnia działanie i reakcję tych działów na zgłoszenia. Moduł umożliwia monitorowanie czasu reakcji służb na otrzymane zgłoszenia.

MODUŁ harmonogramy czasowe

Tworzenie produktów i zleceń

Moduł umożliwia utworzenie dowolnego produktu w systemie. Dla każdego produktu przypisuje się niezbędne parametry: nazwę, kod, wydajności maksymalne i domyślne. 

Na podstawie zdefiniowanych produktów tworzone są zlecenia produkcyjne, które następnie są planowane na poszczególne stanowiska w ujęciu godzinowym, stanowiskowym oraz zmianowym. Każde zlecenie posiada wiele opcji, np. automatyczne lub manualne uruchomienie lub zamknięcie po osiągnięciu założonej ilości.

Planowanie w formie wykresów Gantta

Zlecenia przypisane do stanowisk prezentowane są w formie wykresów Gantta. Dodatkowo użytkownik ma możliwość zaplanowania przerw oraz serwisów na poszczególnych maszynach. Zaplanowane zlecenia są widoczne w panelu operatora.

Operatorzy mogą rozpoczynać, pauzować oraz kończyć zlecenia produkcyjne, dodawać komentarze.

Planowanie w formie wykresów Gantta

Zlecenia przypisane do stanowisk prezentowane są w formie wykresów Gantta. Dodatkowo użytkownik ma możliwość zaplanowania przerw oraz serwisów na poszczególnych maszynach. Zaplanowane zlecenia są widoczne w panelu operatora.

Operatorzy mogą rozpoczynać, pauzować oraz kończyć zlecenia produkcyjne, dodawać komentarze.

MODUŁ MONITORING PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH

Monitoring wszystkich stanów maszyny

Pracę maszyn można analizować na podstawie graficznego podglądu przebiegu procesu produkcyjnego. System CyberVision umożliwia podgląd tych informacji w czasie rzeczywistym.

System monitoruje i wizualizuje stany binarne maszyny, zmienne parametry takie jak: temperatura, ciśnienie, prędkość, posuw, obroty oraz logi, które wystawia maszyna zawierające informacje o wykorzystywanych narzędziach lub programach.

Timeline stanowiska pracy

W zakładce Timeline widoczne są wszystkie maszyny, które są skomunikowane z systemem. Dzięki temu użytkownicy systemu mają bieżący podgląd na takie informacje jak: status maszyny oraz obecnie realizowane zlecenie produkcyjne w bardzo przystępnej formie graficznej.

MODUŁ integracji z erp / aps / cmms

Integracja z ERP / APS / CMMS

System CyberVision może być zintegrowany z dowolnym systemem ERP wykorzystywanym w przedsiębiorstwie. Ponadto do zasilania systemu w zlecenia produkcyjne możemy wykorzystać systemy klasy APS. System CyberVision wspiera obszar produkcji, ale może stanowić również źródło zasilania systemów CMMS

Pobierane informacje

Aplikacja CyberVision może pobierać informacje z systemu ERP / APS o produktach oraz zleceniach, które mają być realizowane na poszczególnych maszynach na poziomie bazodanowym. Informacje mogą być również importowane z plików tekstowych lub arkuszy Excel.

Wysyłane informacje

Aplikacja CyberVision może wysyłać informacje do systemu ERP o zrealizowanych zleceniach, ilościach oraz odrzutach, ponadto informacja o statusie zlecenia może być na bieżąco wysyłana do systemu ERP. Integracja z systemami CMMS pozwala na wysyłanie informacji z systemu CyberVision o zgłoszonych Andonach i na tej podstawie tworzenia ticketów w systemie CMMS.

Sposób wymiany danych

Wymiana informacji pomiędzy systemami może przebiegać na zasadzie wymiany plików xml. lub wymiany informacji na poziomie bazy danych. Ponadto aplikacja CyberVision może być uruchomiona na obecnie wykorzystywanej infrastrukturze kiosków produkcyjnych, za pomocą których obsługiwany jest system ERP.

MODUŁ ekran menadżera

Dedykowane widoki

Ekran Menadżera to widok zaprojektowany z myślą o osobach, którym zależy na szybkim i poglądowym zrozumieniu sytuacji w firmie. Jest to swego rodzaju dashboard podsumowujący najważniejsze informacje o procesie produkcyjnym realizowanym przy wsparciu systemu CyberVision. Widok umożliwia przejście do ogółu informacji o stanowiskach, aż do szczegółowych danych o parametrach jego pracy.

MODUŁ serwis eventów

Tworzenie zależności

Jest to funkcjonalność systemu, która umożliwia generowanie akcji zależnych od dokładnych parametrów produkcyjnych, które są archiwizowane w systemie CyberVision. System monitoruje założenia i w momencie ich spełnienia generuje odpowiednią akcję, np. po przekroczeniu temperatury na wybranym czujniku w maszynie, system załącza Andon oraz wysyła sms do odpowiednich osób. Innym przykładem może być generowanie Andonów w momencie wykrycia założonej ilości wadliwych produktów, ale tylko w przypadku gdy żaden Andon na stanowisku nie jest aktywny. Dzięki temu modułowi możemy aplikację bardzo elastycznie dostosować do oczekiwań Klientów.

MODUŁ INSTRUKCJE STANOWISKOWE

Paperless w zakładzie produkcyjnym

Współczesnym problemem jest nadmiar dokumentów towarzyszący operatorom w procesie produkcyjnym. Drukowanie i przechowywanie dokumentów jest zadaniem trudnym, szczególnie jeśli dynamika zmian jest duża. 

Paperless to zastąpienie papierowych dokumentów cyfrowymi odpowiednikami. Wychodzimy na przeciw najnowszym trendom i umożliwiamy wyświetlanie dokumentów w systemie CyberVision. 

Wyświetlanie dowolnych dokumentów oraz filmów

Użytkownik systemu może wgrać dowolne dokumenty oraz filmy, które operator będzie mógł bezpośrednio wyświetlić na stanowisku za pomocą ekranu dotykowego. Operatorzy mają szybki podgląd na procedury bezpieczeństwa i higieny w zakładzie oraz do instrukcji montażowych poszczególnych produktów.

Wyświetlanie dowolnych dokumentów oraz filmów

Użytkownik systemu może wgrać dowolne dokumenty oraz filmy, które operator będzie mógł bezpośrednio wyświetlić na stanowisku za pomocą ekranu dotykowego. Operatorzy mają szybki podgląd na procedury bezpieczeństwa i higieny w zakładzie oraz do instrukcji montażowych poszczególnych produktów.

MODUŁ KONTROLA WEWNĄTRZPROCESOWA

Kontrola wewnątrzprocesowa

Moduł inspekcji stanowiskowej obejmuje sprawdzenie przez operatora uprzednio zdefiniowanych parametrów. Użytkownik systemu ma możliwość dowolnie skonfigurować pola w formularzu, przykładowo może to być pomiar temperatury, wilgotności, weryfikacja kompletności narzędzi, kontrola surowców na wejściu do procesu lub sprawdzenie bezpieczeństwa pracy na stanowisku. System może wymagać uzupełnienia danych przez operatora przed rozpoczęciem procesu produkcji i nie pozwoli na uruchomienie zlecenia bez uprzedniego wypełnienia formularza. Dzięki temu Klient uzyskuje pełną weryfikację i archiwizację dodatkowych parametrów produkcyjnych niezwiązanych z maszynami.

MODUŁ bhp I reklamacje

Nadzór nad niezgodnościami

System CyberVision wspiera zarządzanie bezpieczeństwem i jakością w zakładzie produkcyjnym. Operatorzy mają możliwość zgłaszania zdarzeń, przez co w systemie przechowujemy wszystkie informacje o poziomie jakości i bezpieczeństwa. 

Krzyż niezgodności

Informacja wyświetlana jest w formie krzyża, na którym zaprezentowany jest każdy dzień z danego miesiąca. Dzięki temu odbiorca informacji w prosty i szybki posiada wiedzę na temat interesujących go informacji. Krzyż niezgodności może być wyświetlany nie tylko w interfejsie aplikacji, ale również na ekranach wizualizacyjnych.

Krzyż niezgodności

Informacja wyświetlana jest w formie krzyża, na którym zaprezentowany jest każdy dzień z danego miesiąca. Dzięki temu odbiorca informacji w prosty i szybki posiada wiedzę na temat interesujących go informacji. Krzyż niezgodności może być wyświetlany nie tylko w interfejsie aplikacji, ale również na ekranach wizualizacyjnych.

MODUŁ STEROWANIE MASZYNĄ

Smart Factory

Moduł sterowanie maszyną jest to odpowiedź firmy Raion Software na oczekiwania biznesowe Klientów i dopasowanie się do najnowszych trendów wpisujących się w tematykę Przemysłu 4.0.

Założenia

Założeniem funkcjonalnym modułu jest tworzenie sieci połączeń pomiędzy maszynami i urządzeniami włączonymi w działanie systemu. Celem nadrzędnym jest ułatwienie pracy operatora i odciążenie go od powtarzalnych czynności, przy jednoczesnej redukcji liczby popełnianych błędów. 

Sposób działania

Aplikacja umożliwia tworzenie sekwencji nastawów w maszynie lub uruchamianie jej części / całości bezpośrednio z aplikacji CyberVision i panelu operatora.

Korzyści

Dzięki wykorzystaniu przemysłowego Internetu Rzeczy optymalizowane są procesy produkcyjne realizowane w fabrykach oraz zwiększana jest powtarzalność wyrobów. 

MODUŁ sms / e-MAIL

Automatyczne wysyłanie powiadomień

System umożliwia wysyłanie krótkich powiadomień tekstowych przez różne kanały informacyjne. Zainteresowani użytkownicy (liderzy, kierownicy, mistrzowie zmiany, pracownicy UR, jakość, logistyka) otrzymują powiadomienia w postaci SMS lub e-mail z informacją o zaistniałym przestoju lub awarii wraz z jego przyczyną i lokalizacją stanowiska, na którym wystąpił problem.

MODUŁ REJESTRACJI I KATEGORYZACJI ODRZUTU

Wsparcie procesów jakościowych

Informacje pozyskane z maszyn aktualizują się na bieżąco w systemie. Operatorzy mogą rewidować informacje zawarte w systemie i aktualizować ich ilości. Dodatkowo sztuki wadliwe zliczone w systemie mogą zostać przypisane do zdefiniowanych kategorii odrzutu. Dzięki takiemu działaniu, dział jakości zna dokładne kategorie nieprawidłowych wyrobów i może wdrażać skutecznie działania naprawcze.

RAPORTY

Dowolność generowania raportów

System pozwala na generowanie szeregu różnych raportów z najważniejszymi informacjami o przebiegu produkcji. Osoby zarządzające produkcją otrzymują skondensowaną informację, dzięki czemu redukują czas poświęcony na przygotowywanie raportów oraz ich późniejszą analizę. System umożliwia wygenerowanie raportu z dowolnego dnia, godziny, zmiany, operatora lub produktu, przez co skutecznie usprawnia codzienną pracę. Każdy raport może zostać wyeksportowany do pliku pdf. lub xls.

Różnorodność raportów

Przykładowe raporty możliwe do wygenerowania w systemie: 

 • Podsumowanie pracy stanowiska
 • Miesięczne współczynniki KPI
 • Efektywność stanowiska na grupę użytkowników
 • Podsumowanie produkcji
 • Czas pracy vs. czas andon
 • Czas reakcji
 • Ilość wyprodukowanych sztuk
 • Efektywność stanowiska na zmianę