fbpx

SYSTEMY RAION

SYSTEM CYBERVISION

CyberVision to system przeznaczony do monitorowania procesu produkcji, sygnalizacji miejsca przestoju ANDON, wizualizacji procesu, obliczania współczynników OEE i KPI oraz kontroli maszyn. Umożliwia rejestrację produkcji, kategoryzację odrzutów, aktualizację wyprodukowanych ilości, zgłaszanie i kategoryzację problemów produkcyjnych.

Stosowanie aplikacji CyberVision do kontroli procesu produkcyjnego przyczynia się do zwiększenia wydajności w stosunkowo krótkim czasie. System CyberVision umożliwia:

ZAUFALI NAM

KORZYŚCI
Z WDROŻENIA
SYSTEMU CYBERVISION
W TWOJEJ
FIRMIE

KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU CYBERVISION W TWOJEJ FIRMIE

Wzrost wydajności produkcji

Informacja przekazywana na bieżąco w systemie pozwala na skrócenie czasu reakcji odpowiednich służb, co przyczynia się do zwiększanie czasu pracy maszyn, a to finalnie skutkuje

Monitoring parku maszynowego

System monitoruje i wizualizuje pracę całego parku maszynowego. Sprawdzane są najważniejsze parametry pracy maszyny takie jak: praca, brak pracy, temperatura, posuw, obrót i inne.

Wykrywanie przestojów i awarii

Pobieranie informacji bezpośrednio ze sterowników maszyny pozwala na precyzyjne wykrywanie wszystkich awarii, przestojów oraz mikroprzestojów.

Trafne rozwiązywanie problemów technicznych

System raportowy wspomaga analizę, a to skutkuje podejmowaniem trafnych decyzji dot. usprawnień w obszarze produkcji.

Precyzyjne planowanie
produkcji

Dopasowanie planu produkcyjnego do zdolności produkcyjnych maszyn pomniejszonych o straty czasowe skutkuje tworzeniem realnych i możliwych do realizacji planów produkcyjnych.

Zmniejszenie odrzutu

System monitoruje odrzut w procesie produkcji i wymaga od operatorów jego kategoryzacji. Dzięki temu podejmowane są akcje mające na celu ograniczenie powstawania niezgodności.

 

KORZYŚCI
Z WDROŻENIA
SYSTEMU cybervision W TWOJEJ
FIRMIE

KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU CYBERVISION W TWOJEJ FIRMIE

Korzyści systemu MES

Monitoring wskaźników i poprawa ich wyników

 • Poprawa wskaźnika OEE – średnio 5 – 15%
 • Poprawa wydajności – średnio 5 – 15%
 • Ciągły monitoring kluczowych KPI firmy

Monitoring maszyn online i historian

 • Informacja na bieżąco o wszystkich parametrach maszyny
 • Kompletny historian pracy maszyny
 • Zwiększenie skuteczności Predictive Maintenance

Poprawa przepływu informacji

 • Natychmiastowe przywołanie do stanowiska – redukcja czasu reakcji co najmniej o 30%
 • Ogólnodostępna informacja o statusie pracy
 • Zwiększenie kompletności informacji o produkcji

Trafne usprawnienia i optymalizacje

 • Szybsze rozwiązywanie problemów technicznych
 • Rzetelny wkład do narzędzi usprawniających
 • Zwiększenie skuteczności szkoleń LEAN, SixSigma

Usprawniony dashboarding

Usprawniony dashboarding

 • Informacja o statusie maszyny wyświetlana na bieżąco
 • Łatwo dostępna informacja „od ogółu do szczegółu”
 • Informacje dopasowana do różnych szczebli zarządzania

Bezpośrednie pobieranie informacji z maszyn

 • Automatyczny monitoring mikroprzestojów – redukcja mikroprzestojów co najmniej o 20%-50%
 • Monitoring przezbrojeń
 • Automatyczne zgłaszanie awarii i przestojów

CASE STUDY

AUTOMOTIVE

Wdrożenie systemu do monitoringu parku maszynowego w branży automotive.

BRANŻA METALOWA

Wdrożenie systemu klasy MES w branży metalowej.

ELEKTRONIKA

Wdrożenie systemu CyberVision w produkcji szaf sterowniczych do maszyn.

AUTOMOTIVE

Wdrożenie systemu do monitoringu maszyn w branży automotive.

BRANŻA METALOWA

Wdrożenie systemu klasy MES w branży metalowej.

ELEKTRONIKA

Wdrożenie systemu CyberVision w produkcji szaf sterowniczych do maszyn.

AUTOMOTIVE

Wdrożenie systemu do monitoringu parku maszynowego w branży automotive.

BRANŻA METALOWA

Wdrożenie systemu klasy MES w branży metalowej.

ELEKTRONIKA

Wdrożenie systemu CyberVision w produkcji szaf sterowniczych do maszyn.

Moduły
Systemu Cybervision

MODUŁ ANDON

Proste zgłaszanie problemów

Moduł Andon jest przeznaczony do usprawniania procesu produkcyjnego poprzez sygnalizację miejsca przestoju / zdarzenia.

Zakłócenia w produkcji mogą być wykrywane automatycznie przez system na podstawie danych pobieranych z maszyny lub mogą być zgłaszane ręcznie przez operatora przy pomocy przycisku zainstalowanego przy maszynie / stanowisku roboczym lub za pomocą dotykowego panelu operatorskiego.

Kategoryzacja Andon

Andony zgłoszone na stanowiskach produkcyjnych mogą być kategoryzowane na dokładne przyczyny ich wywołania w czasie rzeczywistym lub post factum.

 

Każdy Andon, który zostanie wyzwolony w aplikacji CyberVision może zostać opatrzony komentarzem, załącznikiem lub zdjęciem. Zachowania andonów w aplikacji są w pełni konfigurowalne za pomocą interfejsu aplikacji.

Krok 1

Zgłoszenie problemu

Operator zgłasza Andon za pomocą tabletu, przycisku na kasecie lub dowolnego urządzenia na stanowisku. Dzięki temu sprawnie przekazuje informację o zaistniałym problemie dokładnie do służb, które mają w tej sytuacji zareagować. Andon może być wywołany automatycznie na podstawie sygnałów z maszyny.

Krok 2

Przyjęcie zgłoszenia

Zgłoszone zakłócenia są widoczne na monitorach TV, w aplikacji CyberVision oraz sygnalizowane przez kolumnę świetlną na stanowisku. Powiadomienia o Andonach mogą być wysyłane również za pośrednictwem sms lub e-mail. Powiadomienie o zakłóceniu trafia do odpowiednich służb, w zależności od kategorii zgłoszenia (UR, Jakość, Logistyka, Lider, Technolog, itd.). System oferuje możliwość przypisania sygnałów dźwiękowych, które informują o zaistniałych zmianach w procesie produkcyjnym.

Krok 3

Rozwiązanie problemu

Zgłoszenie Andon może wymuszać na pracowniku wybór przyczyny przestoju. Zgłoszenie Andon można zakończyć z poziomu okna aplikacji lub bezpośrednio na stanowisku produkcyjnym. System umożliwia monitorowanie, wizualizację oraz uzupełnianie przyczyny przestojów za pomocą urządzenia mobilnego na specjalnie dostosowanym ekranie dedykowanym do tabletów i smartfonów.

Krok 4

Uzupełnienie przyczyny
i wznowienie produkcji

Na podstawie czasu trwania przestoju, możliwa jest ocena reakcji personelu odpowiadającego za utrzymanie ciągłości produkcji. System umożliwia przeglądanie historii awarii i przyczyn przestoju w wybranym przedziale czasowym. Na tej podstawie wdrażanie zmian w procesach produkcyjnych odbywa się w miejscach najbardziej tego wymagających, na podstawie rzetelnych informacji z systemu.

MODUŁ rejestracja produkcji & MONITORING MASZYN OEE/KPI

Monitorowanie maszyn w czasie rzeczywistym

Monitorowanie maszyn w czasie rzeczywistym umożliwia rejestrację ich wydajności z jednoczesną wizualizacją kluczowych danych w postaci graficznej na ekranach wizualizacyjnych rozmieszczonych na hali produkcyjnej. 

Integracja systemu z maszynami i liniami produkcyjnymi umożliwia pobieranie istotnych informacji o ich stanie oraz tempie pracy na bieżąco.

Poza obliczaniem dostępności, jakości, wydajności oraz OEE, system wylicza najważniejsze wskaźniki TPM, takie jak: MTTR, MTTF, MTBF.

Monitoring maszyn - możliwości komunikacji

Możliwe jest kilka sposób komunikacji z maszynami  w celu  pozyskania niezbędnych informacji np. ilości cykli produkcyjnych lub wyprodukowanych sztuk OK/NOK:

 • przez protokoły komunikacyjne np. S7, Modbus TCP/RTU, OPC UA i wiele innych popularnych protokołów,
 • przez podbieranie sygnałów elektrycznych z maszyny,
 • przez komunikację REST API lub bazę danych maszyny,
 • przez dodatkowe oczujnikowanie, np. czujnikami wizyjnymi.

Sposoby komunikacji z maszynami

Możliwe jest kilka sposób komunikacji z maszynami  w celu  pozyskania niezbędnych informacji i zaprezentowania ich pracy w formie rozbudowanych wykresów:

 • przez protokoły komunikacyjne np. S7, Modbus TCP/RTU, OPC UA i wiele innych popularnych protokołów,
 • przez podbieranie sygnałów elektrycznych z maszyny,
 • przez komunikację REST API lub bazę danych maszyny,
 • przez dodatkowe oczujnikowanie, np. czujnikami wizyjnymi.

WIDOK EKRAN MENADŻERA

Kontrola procesu producyjnego

Ekran Menadżera to widok zaprojektowany z myślą o osobach, którym zależy na szybkim i poglądowym monitorowaniu procesu produkcji. Jest to swego rodzaju dashboard podsumowujący najważniejsze informacje o procesie produkcyjnym realizowanym przy wsparciu systemu CyberVision. Widok umożliwia przejście do ogółu informacji o stanowiskach, aż do szczegółowych danych o parametrach jego pracy.

Monitorowanie produkcji - rzeczywisty layout hali

W aplikacji CyberVision możliwe jest odzwierciedlenie struktury parku maszynowego wraz z opcją  grupowania stanowisk w dowolne obszary. Dzięki temu możliwe jest obliczanie wskaźników produkcyjnych per zdefiniowana wcześniej grupa maszyn / obszar / zakład. 

MODUŁ WIzualizacja

Prezentacja danych o produkcji

Wizualizacje bieżącego stanu parku maszynowego, stanowią główne narzędzie pracy przede wszystkim dla operatorów maszyn i liderów linii w kontekście kontroli procesu produkcyjnego.

 

Przy każdej realizacji wdrożeń systemu, zakres i rodzaj wyświetlanych wizualizacji dostosowywany do potrzeb biznesowych Klienta.

 

Prezentowane mogą być informacje takie jak: czas pracy, czas przestoju, czas trwania Andon, numer aktualnego zlecenia, aktualny status stanowiska i wiele innych parametrów pracy maszyny.

Pełna konfigurowalność wizualizacji

W CyberVision posiadamy wiele szablonów wizualizacji służących do monitorowania produkcji. Czasami zdarza się sytuacja, w której tworzymy wizualizację dedykowaną do charakterystyki pracy Klienta. Takim przykładem może być rozwiązanie Takt Time, w którym przygotowaliśmy szereg wizualizacji, które wspierają pracę w takcie lub system Andon, z którego prezentujemy przykładową wizualizację.

MODUŁ TRACEABILITY MATERIAŁOWE

BOM

Dzięki integracji systemu CyberVision z system ERP lub APS, przekazywana jest informacja na temat BOM produkowanego wyrobu. Operator rozlicza wykorzystane materiały w zleceniu produkcyjnym, wprowadzając jednocześnie wszystkie niezbędne informacje takie jak numer partii, nazwa producenta, itd. Dzięki temu możliwe jest powiązanie wyprodukowanej partii z rzeczywiście wykorzystanymi materiałami oraz podstawowymi informacjami o procesie produkcyjnym. Moduł wspiera kontrolę procesu produkcyjnego w obszarze wykorzystanych materiałów do zlecenia produkcyjnego.

MODUŁ HARMONOGRAMY CZASOWE

Tworzenie produktów i zleceń

Moduł umożliwia utworzenie dowolnego produktu w systemie. Dla każdego produktu przypisuje się niezbędne parametry: nazwę, kod, wydajności maksymalne i domyślne. 

Na podstawie zdefiniowanych produktów tworzone są zlecenia produkcyjne, które następnie są planowane na poszczególne stanowiska w ujęciu godzinowym, stanowiskowym oraz zmianowym. Każde zlecenie posiada wiele opcji, np. automatyczne lub manualne uruchomienie lub zamknięcie po osiągnięciu założonej ilości.

Planowanie w formie wykresów Gantta

Zlecenia przypisane do stanowisk prezentowane są w formie wykresów Gantta. Dodatkowo użytkownik ma możliwość zaplanowania przerw oraz serwisów na poszczególnych maszynach. Zaplanowane zlecenia są widoczne w panelu operatora.

Operatorzy mogą rozpoczynać, pauzować oraz kończyć zlecenia produkcyjne, dodawać komentarze. Monitorowanie produkcji może być skorelowane ze zleceniami produkcyjnymi lub być realizowane w oderwaniu od tych informacji.

Planowanie w formie wykresów Gantta

Zlecenia przypisane do stanowisk prezentowane są w formie wykresów Gantta. Dodatkowo użytkownik ma możliwość zaplanowania przerw oraz serwisów na poszczególnych maszynach. Zaplanowane zlecenia są widoczne w panelu operatora.

Operatorzy mogą rozpoczynać, pauzować oraz kończyć zlecenia produkcyjne, dodawać komentarze.

MODUŁ MONITORING PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH

Monitoring wszystkich stanów maszyny

Pracę maszyn można analizować na podstawie graficznego podglądu przebiegu procesu produkcyjnego. System CyberVision umożliwia podgląd tych informacji w czasie rzeczywistym.

System wspiera kontrolę maszyn i zbiera informacje na temat: stanów binarnych maszyny, zmiennych parametrów takich jak: temperatura, ciśnienie, prędkość, posuw, obroty oraz zbiera logi, które wystawia maszyna zawierające informacje o wykorzystywanych narzędziach lub programach.

Timeline stanowiska pracy

W zakładce Timeline widoczne są wszystkie maszyny, które są skomunikowane z systemem. Dzięki temu użytkownicy systemu mogą na bieżąco monitorować produkcję i analizować takie informacje jak: status maszyny oraz obecnie realizowane zlecenie produkcyjne w bardzo przystępnej formie graficznej.

MODUŁ integracji z erp / aps / cmms

Integracja z ERP / APS / CMMS

System CyberVision może być zintegrowany z dowolnym systemem ERP wykorzystywanym w przedsiębiorstwie. Ponadto do zasilania systemu w zlecenia produkcyjne możemy wykorzystać systemy klasy APS. System CyberVision wspiera obszar produkcji, ale może stanowić również źródło zasilania systemów CMMS.

Kompleksowe monitorowanie produkcji

Aplikacja CyberVision może pobierać informacje z systemu ERP / APS o produktach oraz zleceniach, które mają być realizowane na poszczególnych maszynach na poziomie bazodanowym. Informacje mogą być również importowane z plików tekstowych lub arkuszy Excel.

Wysyłane informacje

Aplikacja CyberVision może wysyłać informacje do systemu ERP o zrealizowanych zleceniach, ilościach oraz odrzutach, ponadto informacja o statusie zlecenia może być na bieżąco wysyłana do systemu ERP. Integracja z systemami CMMS pozwala na wysyłanie informacji z systemu CyberVision o zgłoszonych Andonach i na tej podstawie tworzenia ticketów w systemie CMMS.

Sposób wymiany danych

Wymiana informacji pomiędzy systemami może przebiegać na zasadzie wymiany plików xml. lub wymiany informacji na poziomie bazy danych. Ponadto aplikacja CyberVision może być uruchomiona na obecnie wykorzystywanej infrastrukturze kiosków produkcyjnych, za pomocą których obsługiwany jest system ERP.

Moduł serwis eventów

Tworzenie zależności

Jest to funkcjonalność systemu, która umożliwia generowanie akcji zależnych od dokładnych parametrów produkcyjnych, które są archiwizowane w systemie CyberVision. System monitoruje założenia i w momencie ich spełnienia generuje odpowiednią akcję, np. po przekroczeniu temperatury na wybranym czujniku w maszynie, system załącza Andon oraz wysyła sms do odpowiednich osób. Innym przykładem może być generowanie Andonów w momencie wykrycia założonej ilości wadliwych produktów, ale tylko w przypadku gdy żaden Andon na stanowisku nie jest aktywny. Dzięki temu modułowi możemy aplikację bardzo elastycznie dostosować do oczekiwań Klientów.

Moduł instrukcje i filmy stanowiskowe

Paperless w zakładzie produkcyjnym

Współczesnym problemem jest nadmiar dokumentów towarzyszący operatorom w procesie produkcyjnym. Drukowanie i przechowywanie dokumentów jest zadaniem trudnym, szczególnie jeśli dynamika zmian jest duża. 

Paperless to zastąpienie papierowych dokumentów cyfrowymi odpowiednikami. Wychodzimy na przeciw najnowszym trendom kontroli procesu produkcji i umożliwiamy wyświetlanie cyfrowych dokumentów w systemie CyberVision. 

Wyświetlanie dowolnych dokumentów oraz filmów

Użytkownik systemu może wgrać dowolne dokumenty oraz filmy, które operator będzie mógł bezpośrednio wyświetlić na stanowisku za pomocą ekranu dotykowego. Operatorzy mają szybki podgląd na procedury bezpieczeństwa i higieny w zakładzie oraz do instrukcji montażowych poszczególnych produktów.

Wyświetlanie dowolnych dokumentów oraz filmów

Użytkownik systemu może wgrać dowolne dokumenty oraz filmy, które operator będzie mógł bezpośrednio wyświetlić na stanowisku za pomocą ekranu dotykowego. Operatorzy mają szybki podgląd na procedury bezpieczeństwa i higieny w zakładzie oraz do instrukcji montażowych poszczególnych produktów.

Moduł kontrola wewnątrzprocesowa

Kontrola wewnątrzprocesowa

Moduł inspekcji stanowiskowej obejmuje sprawdzenie przez operatora uprzednio zdefiniowanych parametrów. Użytkownik systemu ma możliwość dowolnie skonfigurować pola w formularzu, przykładowo może to być pomiar temperatury, wilgotności, weryfikacja kompletności narzędzi, kontrola surowców na wejściu do procesu lub sprawdzenie bezpieczeństwa pracy na stanowisku. CyberVision może wymagać uzupełnienia danych przez operatora przed rozpoczęciem procesu produkcji i nie pozwoli na uruchomienie zlecenia bez uprzedniego wypełnienia formularza. Dzięki temu Klient uzyskuje kontrolę procesu produkcyjnego w postaci pełnej weryfikacji i archiwizacji dodatkowych parametrów produkcyjnych niezwiązanych z maszynami.

Moduł krzyże bhp, reklamacji i niezgodności

Nadzór nad niezgodnościami

Monitorowanie produkcji powinno obejmować również aspekty związane z bezpieczeństwem oraz reklamacjami. System CyberVision wspiera zarządzanie bezpieczeństwem i jakością w zakładzie produkcyjnym, głównie poprzez archiwizację i wizualizację. Operatorzy mają możliwość zgłaszania zdarzeń, przez co w systemie przechowujemy wszystkie informacje o poziomie jakości i bezpieczeństwa. 

Krzyż niezgodności

Informacja wyświetlana jest w formie krzyża, na którym zaprezentowany jest każdy dzień z danego miesiąca. Dzięki temu odbiorca informacji w prosty i szybki posiada wiedzę na temat interesujących go informacji. Krzyż niezgodności może być wyświetlany nie tylko w interfejsie aplikacji, ale również na ekranach wizualizacyjnych.

Krzyż niezgodności

Informacja wyświetlana jest w formie krzyża, na którym zaprezentowany jest każdy dzień z danego miesiąca. Dzięki temu odbiorca informacji w prosty i szybki posiada wiedzę na temat interesujących go informacji. Krzyż niezgodności może być wyświetlany nie tylko w interfejsie aplikacji, ale również na ekranach wizualizacyjnych.

Moduł Smart factory

Autonomiczna kontrola maszyn

Moduł sterowanie maszyną jest to odpowiedź firmy Raion Software na oczekiwania biznesowe Klientów i dopasowanie się do najnowszych trendów wpisujących się w tematykę Przemysłu 4.0. Aplikacja CyberVision umożliwia stworzenie traceability parametrów technologicznych dla konkretnej sztuki lub partii wyrobu.

Założenia

Założeniem funkcjonalnym modułu jest tworzenie sieci połączeń pomiędzy maszynami i urządzeniami włączonymi w działanie systemu. Celem nadrzędnym jest ułatwienie pracy operatora i odciążenie go od powtarzalnych czynności, przy jednoczesnej redukcji liczby popełnianych błędów. 

Sposób działania

Aplikacja umożliwia tworzenie sekwencji nastawów w maszynie lub uruchamianie jej części / całości bezpośrednio z aplikacji CyberVision i panelu operatora. W systemie CyberVision tworzone są reguły, które następnie po spełnieniu określonych warunków w aplikacji wysyłane są do sterownika PLC maszyny.

Traceability parametrów technologicznych

Moduł Smart Factory umożliwia powiązanie konkretnej sztuki wyrobu lub całej partii z uzyskanymi parametrami technologicznymi pracy maszyny. Połączenie tych informacji pozwala na stworzenie traceability, które jest odzwierciedlone w raportach.

Moduł SMS / E-mail

Automatyczne wysyłanie powiadomień

W celu lepszej kontroli procesu produkcyjnego ważna jest skuteczna komunikacja. System umożliwia wysyłanie powiadomień tekstowych przez różne kanały informacyjne. Zainteresowani użytkownicy (liderzy, kierownicy, mistrzowie zmiany, pracownicy UR, jakość, logistyka) otrzymują powiadomienia w postaci SMS lub e-mail z informacją o zaistniałym przestoju lub awarii wraz z jego przyczyną i lokalizacją stanowiska, na którym wystąpił problem.

Moduł Rejestracji i kategoryzacji odrzutu

Wsparcie procesów jakościowych

Informacje pozyskane z maszyn aktualizują się na bieżąco w systemie. Operatorzy mogą rewidować informacje zawarte w systemie i aktualizować ich ilości. Dodatkowo sztuki wadliwe zliczone w systemie mogą zostać przypisane do zdefiniowanych kategorii odrzutu.

 

Z perspektywy użytkownika systemu można dodać nieskończenie wiele przyczyn powstania odrzutu, dzięki czemu operator na stanowisku produkcyjnym może na bieżąco kategoryzować powstający odrzut.

MODUŁ business inteligence

Procesy ETL

Wszystkie dane przechowywane w bazie danych systemu CyberVision są wypłaszczone dzięki zastosowaniu procesów ETL. W ramach modułów udostępniamy Klientom niezbędną dokumentację, aby mogli podłączyć się do tzw. hurtowni danych.

Hurtowania danych

Raion przygotował hurtowanie danych, dzięki której Klient może zintegrować dowolne narzędzie Business Inteligence i zagregować dane z kilku systemów informatycznych prezentując kompleksowe zestawienia lub dashboardy.

Raporty

Dowolność generowania raportów

Monitorowanie produkcji nie może działać bez systemu raportowego. CyberVision pozwala na generowanie szeregu różnych raportów z najważniejszymi informacjami o przebiegu produkcji. Osoby zarządzające produkcją otrzymują skondensowaną informację, dzięki czemu redukują czas poświęcony na przygotowywanie raportów oraz ich późniejszą analizę.

 

System umożliwia wygenerowanie raportu z dowolnego dnia, godziny, zmiany, operatora lub produktu, przez co skutecznie usprawnia codzienną pracę. Każdy raport może zostać wyeksportowany do pliku pdf. lub xls.

Różnorodność raportów

Przykładowe raporty możliwe do wygenerowania w systemie: 

 • Podsumowanie pracy stanowiska
 • Miesięczne współczynniki KPI
 • Efektywność stanowiska na grupę użytkowników
 • Podsumowanie produkcji
 • Czas pracy vs. czas andon
 • Czas reakcji
 • Ilość wyprodukowanych sztuk
 • Efektywność stanowiska na zmianę

Moduł Customowe Panele operatora

Możliwość dowolnej konfiguracji widoku panelu operatorskiego na bazie dostępnych możliwości w edytorze.

Moduł Stepper - Sterowanie nadzorcze

System prowadzi operatora przez szereg kroków w procesie, jednocześnie wyświetlając instrukcje lub filmy, monitorując czas pracy oraz dając możliwość zgłoszenia problemu na stanowisku.

Moduł Aplikacja mobilna - Android

Możliwość pobrania i uruchomienia aplikacji Raion ze sklepu Play.

FAQ

Czym różni się aplikacja CyberVision od systemu MES?

Aplikacja CyberVision jest zbudowana z modułów funkcjonalnych. Każdy z modułów ma bardzo precyzyjnie opisane funkcjonalności. Klient wybiera odpowiednie moduły, które mają zostać wdrożone, konfiguracja odbywa się bezpośrednio w interfejsie aplikacji. System MES jest natomiast rozwiązaniem budowanym razem z Klientem, na podstawie szczegółowych wytycznych. Nie ma dwóch takich samych wdrożeń systemu MES – różnią się wszystkim, w tym również interfejsem i szatą graficzną aplikacji. W przypadku CyberVisiona aplikacja ma ustandaryzowany wygląd i zmiany zachodzące w systemie wprowadzone są globalnie dla wszystkich wdrożeń. Funkcjonalnie dwa rozwiązania są do siebie zbliżone, natomiast system MES skupia się zarządzaniu procesem produkcyjnym (od rozliczania materiałów, realizacji produkcji, kontroli jakości, budowaniu traceability, poprzez rozbudowane raportowanie), a celem systemu CyberVision jest monitoring parku maszyn (alarmy, przestoje, mikroprzestoje, wskaźniki produkcyjne, wizualizacja procesu produkcji). Aplikacja CyberVision to odpowiedź na potrzeby Klientów, którzy chcieliby otrzymać „pudełkowe” rozwiązanie do monitoringu parku maszyn, które jest szybsze i niedrogie we wdrożeniu.

Możliwości komunikacji z maszynami

Istnieje kilka możliwości komunikacji rozwiązania CyberVision z parkiem maszynowym. Wiek oraz rodzaj parku maszynowego nie stanowi blokady przed wdrożeniem rozwiązania tej klasy. Preferowanym przez nas sposobem integracji z maszynami jest komunikacja ze sterownikiem PLC maszyny. Na serwerze aplikacji zainstalowane są drivery komunikacyjne, które przy wykorzystaniu odpowiednich protokołów komunikacyjnych pozwalają na odczytywanie zmiennych ze sterownika PLC. Wykorzystujemy następujące protokoły komunikacyjne: OPC UA, OPC DA, Modbus TCP, Modbus RTU, MTConnect, FANUC FOCAS, Siemens S7 PUT/GET, SLMP, EtherNet/IP, Heidenhain i inne. Istnieje możliwość dołożenia zewnętrznego oczujnikowania maszyny, bądź wykorzystania dostępnych czujników. W takim przypadku dostarczamy szafkę sterowniczą do akwizycji sygnałów z zewnętrznych czujników (lub tych zamontowanych przez nas). Przy wykorzystaniu dodatkowej szafki sterowniczej mamy możliwość podbierania sygnałów elektrycznych z maszyny w przypadku, gdy maszyna nie posiada sterownika PLC lub sterownik nie posiada możliwości komunikacyjnych. Czwarty sposób komunikacji z maszynami to wykorzystanie API lub nadrzędnej bazę danych maszyny, o ile maszyna posiada taką możliwość.

Co to jest Andon?

Jest to narzędzie służące do sygnalizacji problemów produkcyjnych. Andon opiera się na wizualnym przekazywaniu informacji za pomocą sygnałów świetlnych. Głównym elementem Andona jest tablica/dashboard na którym wyświetlane są najważniejsze informacje dotyczące czasu przestojów, czasu pracy. W przypadku aplikacji CyberVision Andony mogą być zgłaszane przez Operatorów na stanowiskach produkcyjnych lub pochodzić bezpośrednio z maszyn.

Jakie informacje z maszyn można monitorować w aplikacji?

W zależności od sposobu komunikacji z maszynami mamy różne możliwości monitoringu parku maszynowego. W najbardziej rozbudowanej formie (np. przy integracji z PLC) system zbiera informacje na temat stanów binarnych: praca, brak pracy, włączenie trybu auto, włączenie trybu manual, wyłączenie safety, otwarcie drzwi / pokrywy oraz wiele innych sygnałów, które z maszyny chciałby Klient monitorować. System może zbierać również dane analogowe: temperatury, posuwy, obroty, ciśnienie, momenty, cykle i inne zmienne zapisywane w PLC maszyny. Ponadto system może archiwizować informację w postaci logów na temat: uruchomionego programu lub założonego narzędzia. W najmniej rozbudowanej formie monitoringu parku maszynowego (oczujnikowanie maszyny lub podebranie sygnałów elektrycznych) system zbiera podstawowe informacje: praca, brak pracy, wyprodukowane ilości / przepracowane cykle.

Czym są wizualizacje w systemie CyberVision?

Wizualizacje to jeden z najważniejszych elementów systemu CyberVision. Wizualizacje wyświetlane są na telewizorach umieszczonych w obszarze produkcji, prezentowane na komputerach użytkowników oraz smartfonach. Informacje na wizualizacjach są odświeżane w czasie rzeczywistym i mogą zmieniać się w zależności od specyficznych warunków: np. w przypadku przerwy produkcyjnej, zmiany zlecenia produkcyjnego, po upływie założonego czasu lub na polecenie operatora, który za pośrednictwem aplikacji może sterować wyświetlanymi wizualizacjami. Wizualizacja musi być dopasowana do grupy odbiorców (wizualizacja dla operatora na stanowisku będzie znacząco się różnić od wizualizacji dla osób zarządzających), dlatego naszym Klientom proponuje wspólne zaprojektowanie wizualizacji. Taki projekt trafia do zespołu developerskiego, który przygotowuje cyfrowy odpowiednik. Ponadto posiadamy ponad 100 unikalnych elementów wizualizacji, dzięki czemu Klient może samodzielnie konfigurować wybrane wizualizacje. W aplikacji CyberVision licencjonujemy unikalne projekty wizualizacji, natomiast nie licencjonujemy ilości unikalnych wyświetleń (1 projekt może być zaprezentowany w tym samym czasie na wielu urządzeniach).

Sposoby licencjonowania aplikacji

System CyberVision może być wdrożony w dwóch wariantach: SaaS lub On Premise. W przypadku wyboru licencji wieczystej zapraszamy do kontaktu z działem sprzedaży, który przygotuje dla Państwa ofertę indywidualną. W celu skonfigurowania oferty w modelu SaaS zapraszamy do skorzystania z kalkulatora SaaS w zakładce CENNIK. Wdrożenie w przypadku SaaS mogą Państwo przeprowadzić samodzielnie na podstawie instrukcji lub zlecić nam przeprowadzenie wdrożenia.

Ilość wdrożeń oraz liczba maszyn podłączonych do systemu

Na ten moment przeprowadziliśmy ok. 50 wdrożeń naszych rozwiązań w obszarze wsparcia procesów produkcyjnych. W obecnej chwili nasze rozwiązania monitorują ok. 2000 maszyn zlokalizowanych u naszych Klientów. Monitoring maszyn odbywa się w czasie rzeczywistym.

Jaki jest koszt wdrożenia systemu CyberVision?

Koszt uzależniony jest od wielu zmiennych natomiast standardowe wdrożenie, które trwa do 3 miesięcy, obejmujące ok. 10 maszyn / stanowisk produkcyjnych to koszt ok. 100 000 PLN netto, bez kosztów sprzętu, który jest bardzo indywidualną kwestią.