Regulamin sklepu

§ 1 Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem http://www.raionsoftware.pl/sklep Sprzedawcą i właścicielem Sklepu jest Raion Software sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głównej 10 (61-005), NIP: 7822811455, REGON: 380162580, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000730862, o kapitale zakładowym 20.000,00 PLN, opłacony w całości.

 1. Definicje
  • Czas Realizacji (Zamówienia) – czas, w którym Zamówienie jest kompletowane, a następnie wydane przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru na wskazany przez Klienta adres lub dostarczane bezpośrednio do Placówki; Czas Realizacji nie obejmuje czasu dostawy
  • Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (wyłączając dni ustawowo wolne od pracy)
  • Klient – podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, który na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie uzyskał dostęp do Sklepu
  • Koszyk – usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient określa i zatwierdza przedmiot oraz warunki Zamówienia
  • Regulamin – niniejszy ustęp, określający warunki korzystania ze Sklepu
  • Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy, którego właścicielem jest Sprzedawca, dostępny pod adresem internetowym http://www.raionsoftware.pl/sklep , z wykorzystaniem którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towar
  • Towar – produkt dostępny w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne i szczególne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu
  • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Koszyka; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 8:00 do godz. 16:00; Klient może składać Zamówienia tylko na dostępne Towary

2. Postanowienia ogólne

  1. Sklep prowadzi sprzedaż hurtową Towarów, w szczególności sprzętu technicznego niezbędnego do obsługi systemów IT (oferowanych przez Raion Software) za pośrednictwem sieci Internet.
  2. Klient może korzystać ze Sklepu wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na określone w nim warunki. Jeżeli Klient nie akceptuje Regulaminu, nie może on korzystać ze Sklepu. Akceptujący Regulamin oświadcza w szczególności, że korzysta ze Sklepu w ramach swojej działalności zawodowej lub gospodarczej, co Sprzedawca jest uprawniony zweryfikować. Jeżeli osoba korzystająca ze Sklepu nie spełnia warunków określonych niniejszym Regulaminem, Sprzedawca ma prawo odrzucić przesłany formularz rejestracyjny lub Zamówienie.
  3. Informacje zawarte w Sklepie nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy. W szczególności nie mają zastosowania przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej.
  4. Warunkiem skuteczności umów zawieranych w ramach Sklepu jest to, iż Klient nie jest Konsumentem.
  5. Klienta obowiązuje zakaz:
   1. dostarczania danych o charakterze bezprawnym lub naruszających prawa osób trzecich;
   2. działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami;
   3. korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jej funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.
  6. W celu korzystania ze Sklepu po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Sklepu, zainstalowana i aktualna przeglądarka internetowa; aktywne konto poczty elektronicznej (email); włączona obsługa Cookies
  7. Usługodawca uprawniony jest do zmiany elementów i funkcjonalności Platformy lub Usług, przy czym zobowiązuje się on, iż nie będą one stanowiły pogorszenia jakości Usług. Takie zmiany nie będą stanowiły zmiany Umowy.

3. Umowa sprzedaży

  1. Składać Zamówienia mogą wyłącznie Klienci poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka za pomocą przycisku „Do koszyka”.
  2. Przesłanie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości email, stanowiącej potwierdzenie przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji. Sprzedawca zastrzega, iż może odmówić realizacji Zamówienia, w przypadku gdy Klient nie stosuje zasad niniejszego Regulaminu.
  3. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Potwierdź zakup” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu. Po tym momencie, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Towarem poprzez telefoniczny kontakt ze Sprzedawcą.
  4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez zamieszczenie ich w Koncie Klienta oraz przesłanie ich Klientowi na podany adres email. Faktura VAT za Zamienienie wysyłana jest z zamówieniem.
  5. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient prawidłowo uzupełni formularz Zamówienia oraz poprawnie poda dane, w tym poprawny adres, na który Towar ma być przesłany. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, gdy dane konieczne do wykonania Zamówienia nie są kompletne lub są nieprawidłowe. Jeżeli skuteczny kontakt z Klientem nie jest możliwy, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie.
  6. Czas Realizacji Zamówienia wynosi 14 dni roboczych i uzależniony jest od dostępności towarów. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przelewu bankowego lub płatności elektronicznej – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę,
  7. Po ww. Czasie Realizacji, Towar wydawany jest przewoźnikowi lub przekazywany jest do Placówki, w której Klient może odebrać zamówiony Towar.

4. Ceny i płatności

  1. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami netto (nie zawierają podatku VAT), wyrażone są w złotych polskich, nie zawierają kosztów przesyłki.
  2. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest Klientowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do  Sprzedawcy.
  3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:
   1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy, numer rachunku podany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
   2. płatność elektroniczna za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności PayPal.
  4. Klient zobowiązany jest się do dokonania płatności w terminie określonym w Umowie Sprzedaży, od momentu zatwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia, pod rygorem odstąpienia przez Sprzedawcę od Umowy Sprzedaży.

5. Dostawa

  1. Towar nadawany jest w sposób i pod adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia, za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  2. Klient ponosi koszty wysyłki zgodnie z cennikiem dostawy wskazanym w Zamówieniu. Warunkiem nadania Towaru jest uiszczenie wymagalnej zapłaty za Zamówienie, z zastrzeżeniem wyboru płatności przy odbiorze.
  3. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, Klient zobowiązany jest ustalić niezwłocznie z przewoźnikiem protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Reklamacje dotyczące ubytków lub uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko pod warunkiem sporządzenia protokołu reklamacyjnego przez Klient.
  4. Z chwilą wydania Towaru przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.

6. Reklamacje towaru

  1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje ograniczona w sposób wskazany w Regulaminie.
  2. Klient w ciągu 3 dni od dnia wydania Towaru może zgłosić Sprzedawcy niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży w zakresie ceny, ilości lub parametrów Towaru. Klient nie może odesłać Towaru bez uprzedniego porozumienia się ze Sprzedawcą i obowiązany jest przechować Towar dopóki w normalnym toku czynności Sprzedawca nie będzie mógł postąpić z rzeczą zgodnie z procesem reklamacyjnym. Zgłoszenie reklamacyjne Klient może zgłaszać listowanie na adres siedziby Sprzedawcy z dopiskiem „Reklamacja” lub przekazać pocztą elektroniczną na adres biuro@raionsoftware.pl, z zastrzeżeniem iż jest ono ważne i skuteczne pod warunkiem potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę drogą mailową.
  3. Odpowiedź na reklamację Klient otrzyma na adres email podany w zgłoszeniu w ciągu 14 (czternastu) dni od jego otrzymania przez Sprzedawcę.
  4. Rękojmia za wady Towaru obowiązuje do 12 (dwunastu) miesięcy od dnia wydania Towaru Klientowi.
  5. Sprzedawca nie odpowiada za wady Towaru powstałe w wyniku korzystania przez Klienta z danego Towaru niezgodnie z jego instrukcją obsługi lub używania go niezgodnie z przeznaczeniem rzeczy.
  6. Naprawa Towarów Przecenionych może być dokonana za pośrednictwem Sprzedawcy na podstawie przedstawionej wyceny przy użyciu części zgodnie z cennikiem przesłanym na adres mailowy Klienta.

7. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. Klient obowiązany jest poinformować Sprzedawcę niezwłocznie o problemach w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu.
  2. Informacje powyższe Klient może zgłaszać listowanie na adres siedziby Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres email biuro@raionsoftware.pl Odpowiedź na zgłoszenie Klient otrzyma na adres email podany w zgłoszeniu w ciągu 14 (czternastu) dni od jego otrzymania przez Sprzedawcę.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo przejściowego braku dostępu do platformy sprzedażowej Sklepu, w szczególności z powodu prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z takich przerw.
  4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego korzystania ze sprzętu lub Internetu przez Klienta lub za szkody powstałe w wyniku działania osób trzecich np. operatorów telekomunikacyjnych, w szczególności powstałych w trakcie korzystania ze strony internetowej Sklepu.