KORZYŚCI
Z WDROŻENIA
SYSTEMU RAION
ANDON W TWOJEJ
FIRMIE

KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU RAION ANDON W TWOJEJ FIRMIE

System Andon jest innowacyjnym rozwiązaniem zaprojektowanym i wdrożonym po raz pierwszy przez firmę Toyota. Słowo to oznacza sygnalizator, a system ma na celu błyskawiczną komunikację i natychmiastowe zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w procesie produkcyjnym. Sygnalizacja może następować automatycznie, po jej wykryciu przez różne czujniki lub też ręcznie, jeśli operator wykryje odstępstwo i wciśnie przycisk „Andon”. Informacja o awarii czy nieprawidłowości jest natychmiast wyświetlana na monitorach, w aplikacji zarządzającej oraz sygnalizowana przez kolumnę świetlną. System ma możliwość sygnalizacji dźwiękowej.

ANDON

DZIAŁANIE RAION
ANDON SYSTEM

System Andon umożliwia kontrolę procesów produkcyjnych i natychmiastowe przekazanie – za pośrednictwem sygnałów świetlnych, dźwiękowych i powiadomień SMS / e-mail – informacji do odpowiednich jednostek organizacyjnych, o powstałym problemie. Zgłoszony problem produkcyjny jest również widoczny na ekranie wizualizacyjnym umieszczonym w widocznym miejscu na hali produkcyjnej. Pozwala to na uruchomienie natychmiastowej procedury usuwania awarii przez np. zmianę parametrów pracy maszyny czy jej wyłączenie. Takie rozwiązanie doskonale uzupełnia zarządzanie produkcją, jakim zajmują się systemy MES, eliminując lub ograniczając do minimum wszelkie przestoje czy spowolnienie procesów technologicznych.

Dzięki zastosowaniu technologii WEB system umożliwia wizualizację aktualnego stanu monitorowanej produkcji na zamontowanych ekranach lub urządzeniach mobilnych. Poza informowaniem o jego wystąpieniu wskazuje też na miejsce pojawienia się problemu. Ma to dodatkową zaletę, jaką jest ograniczenie czasu niezbędnego na zdiagnozowanie usterki.
System Andon oferuje możliwość przypisania sygnałów dźwiękowych, które informują o zaistniałych zmianach w procesie produkcji.

ZASADA
DZIAŁANIA

Krok 1

Operator zgłasza problem produkcyjny przy pomocy przycisku lub panelu dotykowego. Zakłócenie w produkcji może być również wykrywane automatycznie poprzez czujniki.

Krok 2

Zgłoszone zakłócenia widoczne są w wielu miejscach w aplikacji. Powiadomienie o wystąpieniu zakłócenia jest automatycznie generowane przez system i kierowane do odpowiednich osób, z rozróżnieniem na typ problemu.

Krok 3

Zgłoszenie ANDON może wymuszać na pracowniku wybór przyczyny przestoju. Można je zakończyć z poziomu okna aplikacji lub bezpośrednio na stanowisku produkcyjnym. System rejestruje czas zgłoszenia awarii, oraz czas podjęcia serwisu przez dział UR.

Krok 4

Na podstawie czasu trwania przestoju, możliwa jest ocena reakcji personelu odpowiadającego za utrzymanie produkcji. System umożliwia przeglądanie historii awarii i przyczyn przestoju w zadanym przedziale czasowym.

MOŻLIWOŚCI SYSTEMU ANDON

SPOSÓB WYZWALANIA ANDON

POWIADAMIANIE RĘCZNE

KASETY Z PRZYCISKAMI ANDON

Stanowisko wyposażone jest w kasetę z przyciskami. Operator maszyny poprzez naciśnięcie przycisku na kasecie, informuje za pomocą dodatkowych sygnałów świetlnych i dźwiękowych jakiego rodzaju zdarzenie nastąpiło na jego stanowisku pracy.

PANELE DOTYKOWE LUB URZĄDZENIA MOBILNE Z PRZYCISKAMI ANDON

Stanowisko wyposażone jest w panel dotykowy lubt czytelny wyświetlacz z przyciskami. Operator maszyny poprzez naciśnięcie przycisku na panelu dotykowym, informuje jakiego rodzaju zdarzenie nastąpiło na jego stanowisku pracy.

POWIADAMIANIE AUTOMATYCZNE
POW. AUTOMATYCZNE

Stanowisko wyposażone jest w czujniki, które w chwili wykrycia przerwy w procesie produkcyjnym automatycznie poinformują za pomocą dodatkowych sygnałów świetlnych i dźwiękowych jakiego rodzaju zdarzenie nastąpiło na danym stanowisku pracy.

STANOWISKA

STANOWISKA ŁĄCZONE PRZEWODOWO

STANOWISKA ŁĄCZONE BEZPRZEWODOWO

UZUPEŁNIANIE PRZYCZYN ANDON

KATEGORYZACJA AWARII, PRZESTOJÓW I ICH PRZYCZYN

WIZUALIZACJA

Widok ekranów rozmieszczonych przy stanowiskach produkcyjnych daje możliwość bezpośredniej obserwacji sytuacji na linii produkcyjnej, co w konsekwencji przekłada się na sprawne rozwiązywanie problemów technicznych.

Wizualizacje bieżącego stanu parku maszynowego, stanowią główne narzędzie pracy przede wszystkim dla operatorów maszyn, kadry zarządzającej i liderów linii. Przy każdej realizacji wdrożeń systemu, zakres i rodzaj wyświetlanych wizualizacji, dostosowany jest do indywidualnych potrzeb klienta.

POMIAR
CZASU REAKCJI

Na podstawie czasu trwania przestoju, możliwa jest ocena reakcji personelu odpowiadającego za utrzymanie produkcji.

Każde zgłoszenie pracownika produkcji jest rejestrowane i archiwizowane przez system, a także dostępne do późniejszej analizy. Na podstawie czasu trwania przestoju, możliwa jest ocena reakcji personelu odpowiadającego za utrzymanie produkcji.

 

KORZYŚCI

FINANSE

*koszt pracownika i przestoju maszyny – który często jest dużo większy!

NASZE POZOSTAŁE
PRODUKTY

RAION CyberVision

System przeznaczony do usprawniania produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji, przy pomocy współczynników OEE i KPI. Stosowanie aplikacji do nadzoru produkcji przyczynia się do zwiększenia wydajności w stosunkowo krótkim czasie.

RAION MES

Rozbudowane, zaawansowane narzędzie do monitorowania i zarządzania produkcją. System każdorazowo jest indywidualnie konfigurowany i programowany. Modułowość systemu pozwala na dostosowanie do każdego rodzaju przedsiębiorstwa i każdego charakteru produkcji.

RAION SUMMON

System wezwań wózków widłowych, który usprawnia proces komunikacji pomiędzy działami. System umożliwia lepszą koordynację działań logistycznych oraz redukuje liczbę pustych przebiegów. Lista wezwań jest widoczna na panelu dotykowym na każdym wózku widłowym.