Charakterystyka i oczekiwania Klienta

 

W 2016 roku rozpoczęliśmy współpracę z Klientem w zakresie tworzenia dedykowanego rozwiązania klasy MES, realizującego automatyczne sterowanie procesami produkcyjnymi, wspierającego zarządzanie produkcją oraz nadzorującego czynności wykonywane przez pracowników. Zakład produkcyjny Klienta zlokalizowany jest w Wielkopolsce. Klient zajmuje się produkcją kosmetyków samochodowych. Na bazie receptur przygotowywana jest specjalna mieszanka cieczy, która następnie jest rozlewana do odpowiednich pojemników. System wdrożono w 3 głównych obszarach produkcyjnych firmy, dla każdego z nich stworzono w systemie osobne wizualizacje, prezentujące poszczególne obszary w sposób całkowity.

Najważniejsze funkcjonalności systemu

 

Funkcjonalności systemu można podzielić na kilka obszarów. Jednym z nich są techniczne aspekty działania rozwiązania MES u tego Klienta. Wyróżnikami spośród innych wdrożeń jest:

 • Pomiary poziomu, temperatury i wagi cieczy w zbiornikach – system automatycznie oblicza objętość cieczy i wizualizuje wypełnienie zbiornika cieczą na podstawie pomiarów oraz niezbędnych danych wprowadzonych przez użytkownika do systemu w przypadku zbiorników wyposażonych w wagi lub sondy poziomu.
 • Sterowanie i wizualizacja stanu pomp – funkcjonalność wizualizuje aktualny stan pomp oraz umożliwia raportowanie czasu ich pracy, a także zdalne sterowanie i monitoring.
 • Algorytm realizujący wyszukanie i wizualną sygnalizację drogi zaworowej, optymalnej pod względem ilości wykorzystanych zasobów sieci hydraulicznej (zaworów, mieszaczy, kolektorów i pomp) pomiędzy zbiornikami.
 • Algorytm zabezpieczający przed przelaniem/brakiem cieczy – pompy cieczy zostaną zablokowane w momencie gdy zbiornik, z którego ma zostać wypompowana ciecz jest pusty lub w zbiorniku docelowym poziom cieczy niebezpiecznie zbliża się do maksimum (zagrożenie przelaniem).
 • Automatyczne generowanie rozbudowanych raportów tekstowych oraz graficznych w przypadku wystąpienia konfigurowalnych zdarzeń oraz reportów okresowych – funkcjonalność umożliwia konfigurowanie odbiorców/grup odbiorców poszczególnych raportów. System umożliwia tworzenie raportów w dowolnej postaci (graficzne, tekstowe, tabele, zestawienia, porównania), z dowolnych okresów czasowych oraz udostępnia zaawansowane narzędzia do analizy informacji zgromadzonych w bazach danych.

 

Działanie systemu w zakresie alertowania i powiadamiania o zagrożeniach:

 • Funkcjonalność wykrywania kolizji pomiędzy wyszukanymi drogami hydraulicznymi kilku zadań przelewania/mieszania. System w przypadku próby rozpoczęcia przez użytkownika zadania, dla którego wyszukana optymalna droga hydrauliczna koliduje z drogą aktualnie trwającego innego zadania, użytkownik jest informowany o tym fakcie poprzez alarm oraz wiadomość typu pop-up z wyszczególnionym dokładnym miejscem kolizji.
 • System alarmów powiadamiających o przekroczeniu zadanych wartości lub o skonfigurowanych zdarzeniach. Wszystkie alarmy są archiwizowane przez system, dzięki temu użytkownicy mogą retrospektywnie analizować zakłócenia w celu identyfikacji działań mających na celu ich minimalizację.
 • Wysyłanie sms/e-mail – Indywidualnie konfigurowalne powiadomienia sms/e-mail wyzwalane po przekroczeniem zadanych wartości pomiarowych lub okresowe powiadamianie statusowe.

 

Krytyczny aspekt systemu, czyli dedykowana wizualizacja dla każdego z obszarów. Zespół Raion przygotował:

 • Interaktywną wizualizację kompletnej infrastruktury hydraulicznej, w skład której wchodzą m.in.: zbiorniki, rury, zawory, pompy, mieszacze statyczne, kolektory hydrauliczne, wymienniki ciepła, mieszadła dynamiczne, liczniki cieczy itp.
 • Algorytm wizualizacji stanu zaworów wchodzących w skład infrastruktury.
 • Algorytm symulacji drogi rozpływu cieczy na podstawie aktualnego stanu zaworów.

Wdrożenie w liczbach

 

Jednym z największych wyzwań podczas tego wdrożenia była ilość elementów wchodzących w skład infrastruktury Klienta, co miało duży wpływ na zbudowanie skomplikowanej logiki działania systemu MES. Aplikacja MES monitoruje 31 maszyn produkcyjnych rejestrując wydajności, wykrywając przestoje, awarie oraz zakłóceni z jednoczesną wizualizacją tych danych w postaci graficznej w czasie rzeczywistym. System na podstawie odczytów z czujników sporządza raporty o wydajności maszyny w danym okresie czasu, powiadamia o przestojach drogą SMSową lub mailową. Wszystkie dane są archiwizowane do późniejszej analizy. System MES zarządza ok. 50 zbiornikami, każdy o pojemności 50 ton w obszarze przygotowania wsadu produkcyjnego, steruje kilkunastoma pompami i kontroluje ponad 300 zaworów.

Korzyści z wdrożenia

 

System MES swoim zakresem objął kluczowe obszary produkcyjne firmy, umożliwiając efektywne zbieranie informacji w czasie rzeczywistym wprost ze stanowisk produkcyjnych oraz maszyn. Kluczowe funkcjonalności wdrożonego systemu, obejmujące m.in. bieżącą wizualizację gromadzonych informacji z jednoczesną długoterminową akwizycją, generowanie automatycznych raportów, szczegółowa analiza zgormadzonych informacji, natychmiastowe powiadamianie o zatrzymaniach występujących w czasie produkcji dostarczają odpowiednim specjalistom pożądane narzędzia, umożliwiające uzyskanie prawdziwego obrazu wykorzystania zdolności produkcyjnych firmy.

 

System wdrożony przez Raion dodatkowo odpowiada za sterowanie i nadzór nad istotnym procesem technologicznym w zakładzie produkcyjnym, zwiększając efektywność poprzez zautomatyzowanie szeregu czynności oraz minimalizując ryzyko popełnienia błędu przez pracownika.

 

Zrozumienie potrzeb oraz wysoka kultura pracy, którą Klient potwierdza w referencjach, umożliwiła stworzenie systemu zgodnego z oczekiwaniami Odbiorcy, wpisującego się w rozwój kultury Lean Manufacturing. Planowane są dalsze rozbudowany systemu o kolejne funkcjonalności oraz pozostałe obszary produkcji.