fbpx

Organizacja produkcji

 

Klient u którego wdrożone zostało rozwiązanie, zajmuje się produkcją elektroniki. Linia produkcyjna, która została objęta monitoringiem w aplikacji CyberVision specjalizuje się w produkcji serwonapędów do maszyn dla przemysłu, których producentem jest Klient. Klient wykorzystuje oprogramowanie ERP – jest to SAP ECC 6.0., z którym Raion dokonał integracji. Charakterystyczne dla produkcji Klienta jest to, że produkcja ma charakter pracy w takcie, co oznacza przekazywanie półproduktu ze stanowiska na stanowisko po określonym czasie taktu. Każde ze stanowisk montuje odpowiednie elementy, zgodnie ze swoją specyfikacją, tworząc w konsekwencji wyrób gotowy. Linia produkcyjna składa się z następujących stanowisk:

 • Stanowisko kompletacji – odpowiedzialne za przygotowanie elementów do produkcji
 • 6 stanowisk montażowych – tworzących wyrób gotowy
 • Stanowisko testowania – odpowiedzialne za kontrolę jakości wyrobów spływających z linii

 

Każde stanowisko jest wyposażone w komputer, za pomocą którego Operatorzy współpracują z aplikacją CyberVision: widzą podgląd kolejki zleceń oraz mogą zgłaszać Andony.

 1.  

Uruchomione moduły i przebieg wdrożenia

 

Wdrożenie rozwiązania u Klienta trwało 3 miesiące. Cała aplikacja została zainstalowana na serwerze zapewnionym przez IT Klienta z możliwością zdalnego dostępu dla wdrożeniowców Raion. Aby osiągnąć założone korzyści biznesowe, zostały uruchomione następujące moduły aplikacji CyberVision:

 • Moduł Andon – umożliwiający Operatorom na linii montażowej zgłaszanie problemów produkcyjnych.
 • Moduł Takt Time – konfigurujący i przystosowujący aplikację do procesu produkcji realizowanego w takcie.
 • Moduł Monitoring Parku Maszynowego OEE/KPI– umożliwiający integrację z maszynami, podgląd spływów z produkcji oraz obliczanie wskaźników produkcyjnych.
 • Moduł Integracji z ERP – umożlwiający zasilenie aplikacji CyberVision w informacje pochodzące z zewnętrznych systemów.
 • Moduł SMS / E-mail – aplikacja wysyła notyfikacja o wybranych zgłoszeniach od operatorów.
 • 2 unikalne projekty wizualizacji – służące do skoncentrowanego zaprezentowania informacji dla operatorów.
 • Moduł Raporty – jest to wbudowany serwis raportowy w aplikacji CyberVision.

 

W trakcie realizacji projektu razem z Klientem zostały zaprojektowane wizualizacje, które następnie zostały przeniesione do aplikacji przez zespół developerski Raion. Filozofią Raion jest tworzenie wizualizacji maksymalnie dopasowanych do procesu Klienta, co skutkuje tym że każde wdrożenie buduje bazę elementów wizualizacyjnych aplikacji CyberVision i obecnie posiada ona kilkaset gotowych modułów. Każdy z Klientów może samodzielnie edytować wizualizację, korzystając z już stworzonych elementów.

 

Klient posiada maszynę służąca do testowania produktów spływających z linii taktowanej. W celu pobierania informacji z tej maszyny konieczne było dołożenie szafki do akwizycji sygnałów elektrycznych, zapewnionej przez Raion oraz połączenie jej przewodem elektrycznym, który pobiera sygnał o pozytywnie wykonanym teście produktu z szafki sterowniczej testera. Szafka Raion jest wpięta do sieci przemysłowej Klienta za pomocą połączenia Ethernet. W ten sposób informacja z maszyny jest przekazywana do systemu CyberVision.

 

Element związany z integracją z systemem ERP został oprogramowany dedykowanym serwisem integracyjnym. Developerzy Raion stworzyli customowy serwis, który codziennie aktualizuje plan produkcji zaczytany z systemu SAP. Obecnie plan produkcji eksportowany jest do arkusza Excel, natomiast docelowo ma się to odbywać poprzez wymianę plików w standardzie iDoc, co przyczyni się do aktualizacji planu w czasie rzeczywistym i umożliwi zamykanie zleceń produkcyjnych jednocześnie w aplikacji CyberVision i SAP.

Sposób wizualizacji danych

 

Informacje zbierane przez aplikację CyberVision u Klienta prezentowane są na kilka sposobów.

 

Najważniejszym jest wizualizacja uruchomiona na 70”calowym telewizorze, zamontowanym w centralnym punkcie hali produkcyjnej. Na telewizorze prezentowane są dwie unikalne wizualizacje. Pierwsza z nich prezentuje jakie zlecenie produkcyjnej realizuje każde ze stanowisk produkcyjnych oraz przedstawia kolejkę zleceń do wykonania na stanowisku kompletacji. Jest to informacja dla wszystkich pracowników z linii, jakie zlecenia będą realizowane w najbliższym czasie. Drugi projekt wizualizacji skierowany jest dla osób zarządzających produkcją. Na ekranie wyświetlana jest informacja o kluczowych wskaźnikach produkcyjnych całej linii (wydajność oraz dostępność), timeline pracy całej linii w ujęciu zmianowym oraz lista wszystkich Andonów od operatorów. Stałym elementem obu wizualizacji jest informacja na temat czasu taktu, jak został do przejścia, sumarycznym czasie opóźnienia linii produkcyjnej, ilość poprawnie zmontowanych szaf sterowniczych oraz aktualny postępie prac w ciągu zmiany.

 

Drugim sposobem wizualizacji danych są wykresy. Klient korzysta z zakładki pomiary, w której zaprezentowana jest informacja ze stanowiska testowania, dotycząca spływów sztuk z produkcji. Osoby decyzyjne obserwują jak wyglądał trend pracy na stanowisku, w którym momencie spłynęła pierwsza i ostatnia sztuka w ciągu zmiany. System archiwizuje wszystkie informacje i pozwala na analizę trendów z miarodajnego czasookresu.

 

Trzecim sposobem wizualizacji informacji w aplikacji są raporty. Klient korzysta z raportu o nazwie Czas Reakcji, w którym zaprezentowane są w formie graficznej oraz tabelarycznej czasy od momentu rozpoczęcia zgłoszenia na stanowisku do podejścia odpowiednich służb do stanowiska. Innym wykresem wykorzystywanym przez Klienta jest Dziennik Andon. W tym zestawieniu zaprezentowane są w formie wykresu kołowego czasowe i procentowe udziały wszystkich Andonów wywołanych przez Operatorów. Trzecim raportem jest zestawienie czasu pracy do czasu przestojów dla całej linii lub jednego stanowiska w wybranym czasie: zmiany, dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału czy roku. Każdy z raportów w aplikacji CyberVision może być wyeksportowany do formatu .pdf oraz .xlsx w celu dalszej analizy.

Korzyści z wdrożenia

Klient podzielił się z nami doświadczeniami, po wdrożeniu aplikacji CyberVision. Wzrosła świadomość Operatorów na linii, w którym momencie należy przekazać półprodukt na kolejne stanowisk, ponieważ informacja na wizualizowana jest w czasie rzeczywistym na telewizorze. Czas reakcji odpowiednich służb uległ skróceniu o około 30%. Aplikacja wysyła powiadamiania bezpośrednio do zainteresowanych służb, przez co obowiązek komunikacji produkcji z innymi działami zszedł z obowiązków lidera linii produkcyjnej. Informacja, dlaczego linia produkcyjna jest zbierana automatycznie, kategoryzowana na dokładną przyczynę wraz z komentarzem. Następnie jest na bieżąco archiwizowana i prezentowana w raportach, co w konsekwencji pozwoliło na wdrożenie odpowiednich usprawnień i reorganizacji procesów produkcyjnych.