fbpx

Jak wygląda proces wdrożenia systemu MES?

Wdrożenie systemu MES to kompleksowy proces, który ma na celu poprawę efektywności i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwach różnych branż. Proces ten obejmuje kilka kluczowych kroków, które są niezbędne do skutecznego wdrożenia systemu MES. Poniżej szczegółowo opisujemy każdy z tych kroków, uwzględniając przykłady z branży spożywczej (FMCG), branży metalowej oraz branży meblarskiej.

 

Krok 1: Planowanie

Etap planowania to kluczowy moment, w którym określa się cele i oczekiwania związane z wdrożeniem systemu MES. W przedsiębiorstwie definiuje się szczegółowo, jakie korzyści chce się osiągnąć, takie jak poprawa wydajności, redukcja kosztów, zwiększenie jakości produktów lub optymalizacja procesów. Na tym etapie należy także ustalić zakres projektu, aby precyzyjnie określić, które obszary produkcji będą objęte wdrożeniem systemu MES. Budżetowanie jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala na określenie dostępnych środków na ten cel i kontrolowanie kosztów w trakcie projektu. Tworzenie zespołu projektowego, który będzie nadzorował cały proces, jest również kluczowym aspektem, ponieważ odpowiednie zarządzanie projektowe jest niezbędne do skutecznego wdrożenia.

Przykład z branży FMCG: Firma produkująca napoje gazowane planuje wdrożenie systemu MES, aby zwiększyć wydajność swoich linii produkcyjnych. Określa cel polegający na skróceniu czasu produkcji pojedynczego wyrobu o 20%, co przyczyni się do zwiększenia produkcji i oszczędności w długim okresie. Zakres projektu obejmuje linię produkcji napojów gazowanych, a budżet przewiduje alokację środków na zakup oprogramowania oraz szkolenie personelu. Zespół projektowy zostaje wyznaczony, a jego zadaniem jest nadzorowanie procesu planowania i wdrożenia.

 

Krok 2: Analiza Procesów

Etap analizy procesów polega na dokładnym zrozumieniu bieżących operacji produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Zespoły ds. analizy procesów zbierają dane dotyczące sposobu działania procesów produkcyjnych, identyfikują źródła problemów, bariery wydajności oraz obszary, które można zoptymalizować. Ważne jest również zrozumienie, jakie cele chce się osiągnąć dzięki wdrożeniu systemu MES, aby można było dostosować analizę do konkretnych potrzeb i priorytetów firmy.

Przykład z branży metalowej: Producent rur stalowych przeprowadza analizę procesów, rozpoczynając od przyjęcia surowców, cięcia, gięcia, spawania, aż po kontrolę jakości. Analiza ujawnia, że awarie maszyn są główną przyczyną długotrwałych przestojów linii produkcyjnej, co negatywnie wpływa na wydajność produkcji. W trakcie analizy identyfikowane są konkretne punkty, które będą wymagały interwencji i zoptymalizowania w trakcie wdrożenia systemu MES.


Krok 3: Projektowanie Rozwiązania

Po zakończeniu analizy procesów, nadszedł czas na projektowanie rozwiązania opartego na zebranych danych. Etap projektowania jest kluczowy, ponieważ na jego podstawie zostaną określone funkcje i moduły systemu MES, które będą wdrożone. W tym kroku firma dokładnie określa, jakie zmiany będą wprowadzone w procesach produkcyjnych.

Przykład z branży FMCG: Firma produkująca żywność projektuje system MES, który obejmuje monitorowanie stanów magazynowych surowców, produkcję i pakowanie żywności. System ten będzie integrował dane z różnych linii produkcyjnych, pozwalając na bieżące monitorowanie zapasów i efektywniejsze zarządzanie produkcją, a także umożliwia automatyczne dostosowanie ilości produkcji w zależności od zapotrzebowania na konkretne produkty.

Krok 4: Wdrożenie MVP

Po zakończeniu projektowania rozwiązania, następuje etap wdrożenia systemu MES. Oprogramowanie jest instalowane, a system konfigurowany, aby zapewnić jego zgodność z danymi procesami produkcyjnymi. Wdrożenie realizowane jest stopniowo, rozpoczynając do jednego wybranego obszaru lub procesu.

Przykład z branży metalowej: Producent rur stalowych wdraża system MES, który będzie monitorować proces produkcji od cięcia surowców, przez gięcie, spawanie, aż po kontrolę jakości. Oprogramowanie MES jest instalowane na każdej linii produkcyjnej, a maszyny są integrowane z systemem, co pozwala na zbieranie danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Wdrożenie to także okres testów i dostosowywania systemu MES do konkretnej działalności producenta rur.

Krok 5: Szkolenie

Po wdrożeniu systemu MES, firma przystępuje do szkolenia personelu, który będzie korzystał z nowego narzędzia. Szkolenie jest niezbędne, aby pracownicy mogli efektywnie korzystać z systemu MES, wprowadzać dane produkcyjne i analizować zgromadzone informacje.

Przykład z branży meblarskiej: Producent mebli przeprowadza szkolenie swoich pracowników z obsługi systemu MES, który obejmuje monitorowanie stanów magazynowych surowców i gotowych mebli, a także zarządzanie produkcją na różnych liniach. Szkolenie ma na celu zapewnienie pracownikom umiejętności korzystania z interfejsu systemu oraz wykorzystywania danych produkcyjnych do optymalizacji procesów w fabryce mebli.

Krok 6: Testowanie i Optymalizacja

Kolejnym etapem jest testowanie systemu MES w warunkach rzeczywistej produkcji. Testy mają na celu zweryfikowanie, czy system działa zgodnie z oczekiwaniami i spełnia cele zdefiniowane na etapie planowania. W trakcie testów monitoruje się działanie systemu, identyfikuje ewentualne problemy i rozwiązuje je. To również okazja do dostosowania systemu MES do bieżących potrzeb i specyfiki produkcji.

Przykład z branży meblarskiej: W trakcie testowania systemu MES, firma meblarska identyfikuje, że czas produkcji konkretnego rodzaju mebli można skrócić poprzez optymalizację sekwencji produkcji. Dzięki systemowi MES firma jest w stanie dostosować procesy produkcyjne na podstawie zgromadzonych danych i skrócić czas produkcji mebli o 15%.

Krok 7: Wdrożenie Pełnoskalowe

Na tym etapie system MES jest wdrażany na pełną skalę we wszystkich obszarach produkcji. To oznacza, że wszystkie linie produkcyjne i stanowiska pracy są objęte systemem MES, co pozwala na kompleksowe zarządzanie produkcją. Pełnoskalowe wdrożenie umożliwia pełną kontrolę nad procesami produkcyjnymi i gromadzenie danych produkcyjnych na dużą skalę.

Przykład z branży elektronicznej: Producent układów scalonych decyduje się na pełnoskalowe wdrożenie systemu MES we wszystkich swoich zakładach produkcyjnych na całym świecie. System MES jest zintegrowany z każdą linią produkcyjną, która wytwarza różne rodzaje układów scalonych. Dzięki pełnoskalowemu wdrożeniu firma ma możliwość monitorowania procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym na wszystkich etapach produkcji. Wszystkie dane dotyczące jakości, efektywności i dostępności maszyn są zbierane i dostępne dla personelu zarządzającego na jednej platformie. To pozwala na szybką reakcję na wszelkie nieprawidłowości w procesie produkcyjnym, minimalizację przestojów oraz zwiększenie ogólnej wydajności produkcji układów scalonych.

Krok 8: Monitorowanie i Doskonalenie

Ostatni etap to ciągłe monitorowanie procesów produkcyjnych za pomocą systemu MES oraz doskonalenie tych procesów na podstawie zgromadzonych danych. Firma stale analizuje dane produkcyjne w czasie rzeczywistym i podejmuje decyzje oparte na tych informacjach. To pozwala na ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych, skracanie czasu produkcji, zwiększanie wydajności i minimalizację kosztów. Dzięki systemowi MES firma ma możliwość efektywnego zarządzania produkcją i dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych oraz potrzeb klientów.

Przykład z branży elektronicznej: Po pełnoskalowym wdrożeniu systemu MES firma stale monitoruje i doskonali swoje procesy produkcyjne. Na przykład, dzięki systemowi MES, firma jest w stanie dokładnie śledzić wydajność każdej maszyny w czasie rzeczywistym. Jeśli któraś z maszyn wykazuje spadki wydajności lub częste przestoje, system MES automatycznie generuje alert, co pozwala zespołowi technicznemu szybko interweniować i naprawić problem. Dzięki ciągłemu monitorowaniu firma może skracać czasy przestojów, minimalizować odpadki produkcyjne oraz dostosowywać produkcję do zmieniających się warunków rynkowych. To przekłada się na zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku elektronicznym.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.