Integracja z systemem ERP / APS / CMMS

Nasze systemy bez problemu integrujemy z innymi systemami wykorzystywanym przez naszych klientów. Bardzo często są to systemy typu ERP, APS lub CMMS.

System MES może pobierać informacje z wielu systemów, obejmujące:

Automatyczne raportowanie danych o produkcji przez system MES do innych systemów może obejmować:

  • zlecenia produkcyjne oraz plany/harmonogramy/kalendarze produkcyjne,
  • zaplanowane przestoje, przeglądy, naprawy oraz konserwacje parku maszynowego,
  • informacje dotyczące normatywów maszyn oraz przyrządów dla operacji,
  • stany magazynowe, dostępność i lokalizację materiałów, surowców, półwyrobów,
  • dostępność i status innych zasobów,
  • rozliczanie czasu i kosztu każdej operacji produkcyjnej/nieprodukcyjnej,
  • kalkulacja wykorzystanych zasobów w ramach danej operacji i aktualizacja ich stanów,
  • automatyczne generowanie dokumentów (RW, PW, formularze, raporty),
  • aktualizacja postępu operacji i zleceń produkcyjnych,