• ANDON

  System Andon

  WIDOCZNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ W PROCESIE PRODUKCYJNYM

  INNOWACYJNE NARZĘDZIE KONTROLI PROCESU PRODUKCYJNEGO

  System Andon jest innowacyjnym rozwiązaniem zaprojektowanym i wdrożonym po raz pierwszy przez firmę Toyota. Słowo to oznacza sygnalizator, a system ma na celu błyskawiczną komunikację i natychmiastowe zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w procesie produkcyjnym. Sygnalizacja może następować automatycznie, po jej wykryciu przez różne czujniki lub też ręcznie, jeśli operator wykryje odstępstwo i wciśnie przycisk „Andon”. Informacja o awarii czy nieprawidłowości jest natychmiast wyświetlana na monitorach, w aplikacji zarządzającej oraz sygnalizowana przez kolumnę świetlną. System ma możliwość sygnalizacji dźwiękowej.

  Działanie Raion Andon System

  System Andon umożliwia kontrolę procesów produkcyjnych i natychmiastowe przekazanie – za pośrednictwem sygnałów świetlnych, dźwiękowych i powiadomień SMS / e-mail – informacji do odpowiednich jednostek organizacyjnych, o powstałym problemie. Zgłoszony problem produkcyjny jest również widoczny na ekranie wizualizacyjnym umieszczonym w widocznym miejscu na hali produkcyjnej. Pozwala to na uruchomienie natychmiastowej procedury usuwania awarii przez np. zmianę parametrów pracy maszyny czy jej wyłączenie. Takie rozwiązanie doskonale uzupełnia zarządzanie produkcją, jakim zajmują się systemy MES, eliminując lub ograniczając do minimum wszelkie przestoje czy spowolnienie procesów technologicznych.

  Dzięki zastosowaniu technologii WEB system umożliwia wizualizację aktualnego stanu monitorowanej produkcji na zamontowanych ekranach lub urządzeniach mobilnych. Poza informowaniem o jego wystąpieniu wskazuje też na miejsce pojawienia się problemu. Ma to dodatkową zaletę, jaką jest ograniczenie czasu niezbędnego na zdiagnozowanie usterki.
  System Andon oferuje możliwość przypisania sygnałów dźwiękowych, które informują o zaistniałych zmianach w procesie produkcji.

  Dostęp poprzez przeglądarkę
  WEB

  Zasada działania

  Operator zgłasza problem produkcyjny przy pomocy przycisku lub panelu dotykowego. Zakłócenie w produkcji może być również wykrywane automatycznie poprzez czujniki.

  Zgłoszenie ANDON może wymuszać na pracowniku wybór przyczyny przestoju. Można je zakończyć z poziomu okna aplikacji lub bezpośrednio na stanowisku produkcyjnym. System rejestruje czas zgłoszenia awarii, oraz czas podjęcia serwisu przez dział UR.

  01
  02
  03
  04

  Zgłoszone zakłócenia widoczne są na monitorach, w aplikacji zarządzającej, sygnalizowane są przez kolumnę świetlną, a także mogą być wysyłane za pomocą wiadomości e-mail i SMS. Powiadomienie o wystąpieniu zakłócenia jest automatycznie generowane przez system i kierowane do odpowiednich osób, z rozróżnieniem na typ problemu.

  Na podstawie czasu trwania przestoju, możliwa jest ocena reakcji personelu odpowiadającego za utrzymanie produkcji. System umożliwia przeglądanie historii awarii i przyczyn przestoju w zadanym przedziale czasowym.

  Możliwości systemu andon

  • Uzyskanie kompleksowej informacji o produkcji i jej problemach
  • Widoczność i przejrzystość w procesie produkcyjnym
  • Zgłaszanie awarii i problemów produkcyjnych bezpośrednio na linii produkcyjnej / stanowiskach pracy
  • Wykrywanie i kategoryzowanie przestojów, awarii, zapewniając natychmiastową komunikację między stanowiskami
  • Szybkie i trafne rozwiązywanie problemów technicznych
  • Powiadamianie i przywoływanie odpowiednich służb w zależności od problemu (dział UR, dział jakości, lider, kierownik)
  • Raportowanie w postaci tabel i wykresów (raporty zawierają informacje: długość alarmów, przyczyny postoju wraz ze wskazaniem jaki etap produkcji był najbardziej problematyczny
  • Wpisywanie przyczyn przestojów za pomocą aplikacji zarządzającej lub kasety Andon na stanowisku pracy
  • Monitorowanie szybkości reakcji na zgłoszone problemy i czasu usunięcia przestoju
  • Kontrolę nad wydajnością pracy (informacja czy jest wystarczająca ilość osób na stanowiskach utrzymania ruchu)
  • Możliwość wczesnego reagowania w przypadku wystąpienia zakłóceń, niskiej wydajności lub jakości
  • Niwelowanie najczęstszych przyczyn, obniżających wydajność, zakłóceń
  • Zbieranie i archiwizowanie wszystkich informacji o zgłoszonych problemach

  Historia awarii i przyczyn

  przestoju

  Sposób wyzwalania andon

  POWIADAMIANIE RĘCZNE

  KASETY Z PRZYCISKAMI ANDON

  Stanowisko wyposażone jest w kasetę z przyciskami. Operator maszyny poprzez naciśnięcie przycisku na kasecie, informuje za pomocą dodatkowych sygnałów świetlnych i dźwiękowych jakiego rodzaju zdarzenie nastąpiło na jego stanowisku pracy.

  PANELE DOTYKOWE LUB URZĄDZENIA MOBILNE
  Z PRZYCISKAMI ANDON

  Stanowisko wyposażone jest w panel dotykowy lubt czytelny wyświetlacz z przyciskami. Operator maszyny poprzez naciśnięcie przycisku na panelu dotykowym, informuje jakiego rodzaju zdarzenie nastąpiło na jego stanowisku pracy.

  POWIADAMIANIE AUTOMATYCZNE

  Stanowisko wyposażone jest w czujniki, które w chwili wykrycia przerwy w procesie produkcyjnym automatycznie poinformują za pomocą dodatkowych sygnałów świetlnych i dźwiękowych jakiego rodzaju zdarzenie nastąpiło na danym stanowisku pracy.

  Stanowiska

  STANOWISKA ŁĄCZONE PRZEWODOWO

  STANOWISKA ŁĄCZONE BEZPRZEWODOWO

  Uzupełnianie przyczyn andon

  • Przestój można oznaczyć odpowiednim typem problemu wraz z dodatkowym komentarzem
  • Zgłoszenie ANDON wymusza na pracowniku wybór przyczyny przestoju
  • System po otrzymaniu zgłoszenia ANDON z produkcji, generuje powiadomienie w aplikacji Basic MES. Jest ono widoczne na komputerach operatorskich oraz urządzeniach mobilnych
  • Zgłoszenie ANDON można zakończyć z poziomu okna aplikacji
  • Przyczyny przestoju można w dowolnym momencie dodawać, zmieniać i modyfikować
  • System umożliwia przeglądanie historii awarii i przyczyn przestoju w zadanym przedziale czasowym

  KATEGORYZACJA AWARII, PRZESTOJÓW I ICH PRZYCZYN

  Wizualizacja

  Widok ekranów rozmieszczonych przy stanowiskach produkcyjnych daje możliwość bezpośredniej obserwacji sytuacji na linii produkcyjnej, co w konsekwencji przekłada się na sprawne rozwiązywanie problemów technicznych.

  Wizualizacje bieżącego stanu parku maszynowego, stanowią główne narzędzie pracy przede wszystkim dla operatorów maszyn, kadry zarządzającej i liderów linii. Przy każdej realizacji wdrożeń systemu, zakres i rodzaj wyświetlanych wizualizacji, dostosowany jest do indywidualnych potrzeb klienta.

  Pomiar czasu reakcji

  Na podstawie czasu trwania przestoju, możliwa jest ocena reakcji personelu odpowiadającego za utrzymanie produkcji.

  Każde zgłoszenie pracownika produkcji jest rejestrowane i archiwizowane przez system, a także dostępne do późniejszej analizy. Na podstawie czasu trwania przestoju, możliwa jest ocena reakcji personelu odpowiadającego za utrzymanie produkcji.

  KORZYŚCI

  • Oszczędność czasu operatorów i redukcja możliwości popełnienia błędów
  • Zmniejszone odpady, koszty i przestoje
  • Wzrost jakości i wydajności pracy służb (możliwość analizy czasu reakcji i obsługi awarii)
  • Szybsza reakcja służb (przestój w pracy jest widoczny dzięki wyświetlaniu informacji z rodzajem problemu na wizualizacjach za pomocą ekranów produkcyjnych, oraz w aplikacji UTR)
  • łatwa wizualizacja powodów i czasu przestoju stanowisk
  • usprawnione powiadamianie służb
  • Raporty obrazujące chronologicznie, wszystkie zakłócenia produkcyjne jakie miały miejsce w zadanym przedziale czasowym, wraz z rodzajem przestoju i komentarzem

  FINANSE

  Założenia: 24 stanowiska produkcyjne, każde stanowisko wzywa służby 4 razy dziennie, reakcja służby – średnio 5 min.

  Bezproduktywny czas / 1 zmianę: 24x4x5min. = 480min. = 8h Zmarnowana dniówka jednego pracownika!

  Zysk roczny: 8h x 21 (dni) x 12 (mies.) x 50zł (koszt 1h, tylko*) = 100 800 zł

  *koszt pracownika i przestoju maszyny – który często jest dużo większy!

  Nasze pozostałe produkty

  Raion Basic Mes

  System przeznaczony do usprawniania produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji, przy pomocy współczynników OEE i KPI. Stosowanie aplikacji do nadzoru produkcji przyczynia się do zwiększenia wydajności
  w stosunkowo krótkim czasie.

  Raion Mes

  Rozbudowane, zaawansowane narzędzie do monitorowania i zarządzania produkcją. System każdorazowo jest indywidualnie konfigurowany i programowany. Modułowość systemu pozwala na dostosowanie do każdego rodzaju przedsiębiorstwa
  i każdego charakteru produkcji.

  Raion Summon

  Rozbudowane, zaawansowane narzędzie do monitorowania i zarządzania produkcją. System każdorazowo jest indywidualnie konfigurowany i programowany. Modułowość systemu pozwala na dostosowanie do każdego rodzaju przedsiębiorstwa
  i każdego charakteru produkcji.